Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Hallo Losser, gevestigd te Losser, Nederland, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59937661. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website www.hallolosser.nl en ook op andere uitingen zoals Apps, Video’s en podcasts.

Verzamelde persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuwsartikel inzendt, u deelneemt aan een enquête, of anderszins contact met ons heeft. De verzamelde persoonsgegevens kunnen onder meer uw naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, en andere gegevens zijn die u aan ons verstrekt.

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het beantwoorden van vragen of opmerkingen die u aan ons stuurt via de daarvoor bestemde emailadressen.
  • Het analyseren van het gebruik van onze website om deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.
  • Het uitvoeren van eventuele enquêtes of onderzoeken, indien u heeft besloten hieraan deel te nemen.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, bijvoorbeeld met onze IT-webhost en IT-administrator van onze website. Daarnaast verstrekken wij de persoonsgegevens indien wij door wettelijke vereisten hiertoe genoodzaakt zijn. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen of delen met derden voor commerciële doeleinden. 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die personen die deze gegevens nodig hebben voor de hierboven beschreven doeleinden.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid sturen naar . Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van onze privacyverklaring is altijd te vinden op onze website. Wij raden u aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hallo Losser, kunt u contact met ons opnemen via .

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud