Raad breidt plan van aanpak Eikenprocessierups nog wat uit

Raad breidt plan van aanpak Eikenprocessierups nog wat uit

Dinsdagavond 28 april is in de raadsvergadering het plan van aanpak van de Eikenprocessierups besproken en besluiten genomen.

Aanleiding

In 2019 was sprake van grote overlast van Eikenprocessierupsen in Losser. Ook bleek er onvoldoende capaciteit beschikbaar bij aannemers om rupsen die overlast veroorzaakten op te ruimen. De gemeenteraad heeft na de zomer aan het college gevraagd om tijdig een Plan van Aanpak op te stellen om in 2020 wel tot adequate beheersing van de  Eikenprocessierupsen te komen. Bovendien heeft de raad ook gevraagd exoten in beeld te brengen zoals Japanse duizendknoop en Reuzenberenklauw.

Plan van Aanpak (PvA) eikenprocessierups

Kern van de aanpak is het streven om een natuurlijk evenwicht te bereiken waarbij de populatie van Eikenprocessierupsen in een jaar een beperkte omvang kan krijgen, maar waarbij de overlast beperkt blijft tot enkele locaties. Dan kunnen natuurlijke vijanden van de rups zich instellen op voldoende voedselaanbod in het voorjaar terwijl een grotere uitbraak in het daarop volgende jaar voorkomen wordt.
Om dit te bereiken zijn over meerdere jaren investeringen nodig in het openbaar groen, met name in de omgeving van eikenbomen. De biodiversiteit in de groenvakken en grasvelden wordt daarbij verhoogd door bloembollen te planten, bloemenmengsels in te zaaien, bosjes aan te planten en een andere maaibeheer toe te passen. Bij het planten van nieuwe bomen zal vaker worden gekozen voor andere soorten dan eiken en zal ook worden voorkomen dat grote aantallen bomen van dezelfde soort bij elkaar worden gezet. Vooralsnog kiezen we niet voor het kappen van eiken, tenzij het bomen betreft die zich slecht ontwikkelen, meerdere gebreken hebben en mede daardoor vatbaarder zijn voor Eikenprocessierups.

Directe bestrijding van de overlast zal ook adequaat opgepakt worden. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met aannemers die voldoende capaciteit aan mensen en materieel hebben om zodra de eerste meldingen van nesten van de Eikenprocessierups binnenkomen onmiddellijk maatregelen te nemen op hot spots. Dit kan
bijvoorbeeld zijn bij scholen, sportvelden, zorgcentra en winkelgebieden.

Daarnaaast worden de exoten geinventariseerd en bestrijdingsmethoden uitgetest.

2 scenario’s

Bij scenario 1 ligt de nadruk op investeringen in het openbaar groen om daarmee versneld het gewenste natuurlijk evenwicht te bereiken. Kosten : € 135.000.

Scenario 2 legt de focus meer op het terugdringen van de overlast door wegzuigen van rupsen op zo veel mogelijk locaties. Kosten € 115.000.

Raadbesluiten

De raad heeft in een amendent unaniem gekozen voor scenario 1, maar dit scenario uitgebreid.

Als het uitvoeren van de verschillende acties tot onvoldoende resultaten leiden en er sprake is van zeer veel overlast van eikenbomen, moeten deze verwijderd kunnen worden en vervolgens vervangen door andere bomen. Bovendien zal het in de toekomst leiden tot een verlaging van kosten omdat er bij deze
bomen geen sprake meer zal zijn van de noodzaak tot bestrijding van de processierups. Voor het kappen en vervangen van eikenbomen is door de raad € 15.000 beschikbaar gesteld. Volgens wethouder Jamie van Essen kon voor dat budget ongeveer 150 bomen vervangen worden.

De raad nam ook een motie aan waarin aangedrongen werd om jaarlijks het al dan niet uitbestedenvan de bestrijding van de Eikenprocessierups met de raad te bespreken.

Tot slot nam de raad een motie aan om bij een melding van overlast met betrekking tot de Eikenprocessierups bij een begraafplaats, deze locatie op dezelfde wijze te behandelen als een hot spot.

 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud