Inwoners Losser lopen niet warm voor het Windbeleid

Inwoners Losser lopen niet warm voor het Windbeleid

Tussen 30 oktober en 23 november heeft er een extern onderzoek door Moventem plaatsgevonden onder de ongeveer 102.000 inwoners van Noordoost Twente naar hun mening over de Regionale Energiestrategie van Noordoost Twente (RES). 

Beleid Windenergie 

Het onderzoek moet aantonen dat er voldoende draagvlak onder de inwoners is voor het beleid Windenergie. Gemeenten Tubbergen , Dinkelland, Losser en Oldenzaal willen 18 windturbines van 240 meter hoog in clusters van minimaal 3 plaatsen en daarnaast 12 zogenaamde Dorpsmolens van 100 meter hoog. Als serieuze zoekgebieden zijn gebieden aan de rand van het huidige Nationaal Landschap gepland. Sinds 10 november ligt het “Beleid Windenergie” ter inzage t/m 5 februari. Vragen, zienswijzen en ideeën kunnen nog altijd ingediend worden. Het is de bedoeling dat in de 2e helft van januari de uitgestelde digitale informatieavond wordt gehouden. 

Vragenlijst

In totaal zijn er 15.000 inwoners uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij hebben een brief ontvangen met een unieke code. Zo kon de vragenlijst niet meerdere keren worden ingevuld door dezelfde persoon. Ook konden inwoners die geen brief hadden ontvangen meedoen met dit onderzoek door een code op te vragen. In totaal hebben 1.960 inwoners van Noordoost Twente meegedaan die uitgenodigd waren via de brief. 465 inwoners hebben zelf een code opgevraagd. Uit Losser hebben 487 inwoners een vragenlijst ingevuld (hiervan is 1% ondernemer).

Kanttekeningen bij het onderzoek

De vragen in het onderzoek richten zich op de inzet van lokale zon- en windenergie. Er wordt geen aandacht geschonken aan andere alternatieven zoals energieopwekking door mestverwerking, biomassa op basis van reststromen uit de eigen regio, plaatsing van kleine windmolens in dorpen en op boerderijen (zgn. wokkelmolens, met een beperkte hoogte tot 20 meter). Voor de plaatsing van windturbines wordt in het onderzoek vanuit gegaan dat deze per definitie in de regio moeten staan, terwijl Noordoost Twente een gebied is met weinig wind.

Conclusies onderzoek

 • Slechts 29% is het (helemaal) eens met de voorgestelde energiemix : 18 windturbines, 100 ha zonnevelden, 63 ha zonnepanelen op daken en 12 lokale energieprojecten.
 • De deelnemers aan de enquete vinden dat er primair ingezet moet worden op zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en op daken van woningen.
 • Als locatie van windturbines zijn locaties langs bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de A1)  en op of nabij industrieterreinen sterk favoriet.(ruim 70%).

Resultaten van het onderzoek

Het hele rapport met de uitkomsten is te downloaden op www.energievannoordoosttwente.nl/enquete

In dit artikel zullen we de belangrijkste vragen bespreken. De vermelde percentages zijn de uitkomsten van de deelnemers uit Losser.

 • Om in 2030 lokaal duurzame elektriciteit te kunnen produceren, wordt voor de Regionale Energiestrategie van Twente gebruik gemaakt van bewezen technieken. Dit zijn zonne- en windenergie, waarvan we weten dat ze voor 2030 op grote schaal kunnen worden ingezet. Welke situatie heeft u het liefst?
  • Combinatie windmolens  en zonnepanelen en zonnevelden                                47%
  • Alleen windenergie :                                                                                               7%
  • Geen opwekking van duurzame energie door windmolens en/of zonnevelden    17%
 • Degenen die kozen voor de combinatie zon- en windenergie werd gevraagd om de manieren om energie op te wekken in de volgorde van uw voorkeur te zetten:
  • Zonnepanelen op grote bedrijfsdaken
  • Zonnepanelen op daken van woningen
  • Grote windturbines geclusterd
  • Een windbos
  • Veel kleine zonnevelden
 • Om in het jaar 2030 de helft (50%) van onze energie duurzaam op te kunnen wekken, redden we het niet met bijvoorbeeld alleen zonnepanelen op daken. Als we alleen zonne-energie gebruiken moet we heel veel zonnevelden aanleggen. We moeten waarschijnlijk een mix van zonne- en windenergie inzetten. Het voorstel nu is: 18 windturbines, 100 ha zonnevelden, 63 ha zonnepanelen op daken en 12 lokale energieprojecten. 
  • ​Helemaal mee eens                5%
  • Mee eens                               24%
  • Mee eens/niet mee eens       22%
  • Oneens                                  20%
  • Helemaal mee oneens           23%
  • Weet ik niet / geen mening      7%
 • Wat moet er volgens u worden aangepast aan de voorgestelde mix?
  • Niets, ik ben tevreden over de voorgestelde mix                 21%
  • Aantal windturbines (tiphoogte 200-250 meter wijzigen      37%
  • Het aantal zonnepanelen op dak wijzigen                           40%
  • Het aantal zonnevelden wijzigen                                         34%
  • Het aantal locale energieprojecten (zon/wind) wijzigen       23%
 • Het merendeel van de deelnemers wil niets aanpassen aan windturbines (63%). De deelnemers die dit wel zouden willen, benoemen dat zij helemaal geen windturbines willen (18%). 10% wil meer windturbines en 8% minder. Ook geeft het merendeel aan niets aan te willen passen aan zonnevelden (66%). Deelnemers die dit wel willen, geven vooral aan dat zij geen zonnevelden willen (17%). 9% wil meer en 8% minder zonnevelden.
 • Waar kunnen windturbines (tiphoogte van 200 tot 250 meter) wat u betreft het beste worden geplaatst?
  • ​Langs bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de A1)           79%
  • Op of nabij industrieterreinen                                                59%
  • Langs de Duitse grens                                                          63%
 • Waar kunnen zonnevelden wat u betreft het beste worden geplaatst?
  • ​​Langs bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de A1)                                                74%
  • Op of nabij industrieterreinen                                                                                    70%
  • Op plekken waar de panelen kunnen worden gecombineerd met waterberging      45%
  • Langs de Duitse grens                                                                                              63%
 • 52% van de deelnemers staat (heel) positief tegenover de mogelijkheid dat zij zouden kunnen investeren in zonnepanelen in hun gemeente. 20% staat hier (heel) negatief tegenover.
 • 38% van de deelnemers staat (heel) positief tegenover de mogelijkheid dat zij zouden kunnen investeren in windturbines/ windmolens in hun gemeente. 39% staat hier (heel) negatief tegenover.

 

 

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud