Geen windturbines in De Lutte

Geen windturbines in De Lutte

De tekst van dit Blog is afkomstig van de aanwonenden Zandhuizerweg De Lutte, landgoedeigenaren en Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL). Onderstaande tekst is niet de mening van Hallo Losser maar de opinie van de opstellers van dit Blog.

Wij, actievoerders tegen de windturbines in De Lutte hebben, spreken ons opnieuw uit tegen de voorgenomen plaatsing daarvan in het Nationaal Landschap Noordoost Twente. Dat is ook hard nodig, want de bestuurlijke lobby om deze turbines kost wat kost er door te drukken, lijkt alsmaar groter te worden.

Wij verzetten ons met name tegen de wijze waarop de plannen nu gepresenteerd worden.

Er zijn 2 dingen waartegen wij bezwaar hebben en die we onder de aandacht willen brengen.

Het eerste betreft de recent gestarte enquête om de mening te peilen van de inwoners van Noordoost Twente. Die enquête betreft de vraag hoe de inwoners denken over windmolens en zonne-energie. Dat lijkt mooi, maar de vragen worden gesteld vanuit een al gemaakte keuze dat “gemeenten in Noordoost Twente(…) dus ook met zonne-velden en windmolens aan de slag moeten”, zo valt in het persbericht van Energie van Noordoost Twente te lezen. Er is daarin geen ruimte om mee te denken over alternatieven.

Wij roepen inwoners op wel mee te doen aan deze enquête (www.energievannoordoosttwente.nl/vragenlijst) en via het invullen ervan aan te geven, dat dit de verkeerde vraagstelling is en zich uit te spreken tegen de plaatsing van windturbines. Daarnaast blijft het ondersteunen van onze petitie tegen plaatsing mogelijk. Hierop zijn inmiddels al meer dan 1100 handtekeningen verzameld. (www.behoudtwentslandschap.petities.nl)

De tweede kwestie betreft de status van het Nationaal Landschap. Er wordt door de gemeentebesturen een keuze gemaakt om de grenzen van dit unieke stuwwallen-landschap zó aan te passen, dat op er op 8 plaatsen 49 windturbines geplaatst kunnen worden aan de randen van het Nationaal Landschap en dan voort te gaan met een soort verkleind Nationaal Landschap (waarin dan ook nog eens 12 zgn. dorpsmolens van meer dan 100 meter hoog geplaatst kunnen worden.) Wij herhalen ons standpunt dat er niet aan de status en de grenzen van het Nationaal Landschap getornd mag worden (en alleen ruim buiten de grenzen daarvan eventueel nagedacht kan worden over windturbines) om zo het zicht vanuit het stuwwallenlandschap vrij te houden van windturbines.

Door Energie van Noordoost Twente is inmiddels ook een concept Nota Windbeleid opgesteld. Wij komen in de komende weken (opnieuw) met een Zienswijze komen waarin wij reageren op deze plannen en nog eens actief onze bezwaren onder woorden brengen. Wij erkennen de klimaatproblematiek en onderschrijven de noodzaak van een energietransitie, maar niet ten koste van ons mooie Nationale Landschap! We proberen ook voorstellen te ontwikkelen voor alternatieven voor locaties in minder kwetsbare gebieden en alternatieve relevante oplossingen die wij prioritair vinden in het licht van de energietransitie waaronder wokkelmolens, zonnepanelen op taluds e.d.

Verder gaan wij volgende week een huis-aan-huis flyeractie organiseren onder alle bewoners van De Lutte met een oproep ons massaal te ondersteunen door het tekenen van de voornoemde petitie. Bij succes hopen we dit uit te rollen over alle kernen in de andere NOT gemeenten.

We onderzoeken daarnaast of het mogelijk is te komen tot een Comité van Aanbeveling met prominente Twentenaren die het behoud van ons Nationaal Landschap zonder Windturbines ondersteunen.

Met aanwonenden aan Duitse zijde van de grens (Holt und Haar) werken we inmiddels samen om zo in gesprek te komen met de gemeenteraad van Bad Bentheim. Ook daar bestaan plannen voor een verdere uitbreiding van het aantal windturbines dat er al aan Duitse zijde staat. Genoeg is genoeg.

Tenslotte gaan we proberen ook landelijke media te interesseren voor onze activiteiten.

De strijd gaat door en wordt wat ons betreft geïntensiveerd!

 

Aanwonenden Zandhuizerweg e.o. De Lutte, namens deze Gerald Notkamp

De gezamenlijke Landgoedeigenaren Lutterzand e.o., namens deze André Bijkerk

Stichting Behoud Twents Landschap, namens deze Thom Weterings

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud