B&W vraagt advies raad i.v.m. vergunning noodopvang in hotel Dinkeloord

Normaliter neemt het college van burgemeester en wethouders (B&W) beslissingen en controleert de gemeenteraad het beleid. In het coalitieakkoord is afgesproken dat in een aantal gevallen (waaronder asielopvang) de gemeenteraad een bindend advies afgeeft, dat door B&W uitgevoerd wordt. Daarom beslist de gemeenteraad over de vergunningsaanvraag van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers in hotel Dinkeloord.

Bindend advies gemeenteraad
Het COA wil in hotel Dinkeloord bij Beuningen een tijdelijke noodopvang realiseren voor maximaal 94 asielzoekers. De voorgenomen opvang past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Met toepassing van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan dit wel mogelijk worden gemaakt. Omdat de aanvraag gaat over de huisvesting van vluchtelingen, moet de gemeenteraad hier een bindend advies over geven.

Participatie
Het COA moet een participatietraject organiseren voor dit traject. Dit is opgestart met twee informatiebijeenkomsten die COA met de gemeente heeft georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden omwonenden een reactieformulier invullen om aan te geven hoe zij denken over de opvang. Deze 75 reacties worden aan de gemeenteraad meegegeven. COA start ook een omwonendenoverleg om samen met gemeente, politie en omwonenden te kijken naar de zorgen en wensen van de buurt rond de opvang.

Ruimtelijke aspecten
De aanvraag wordt beoordeeld op de ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’; de balans tussen verschillende functies die locaties binnen een gebied kunnen vervullen. Omdat het gaat om tijdelijke opvang, en omdat er weinig verandert aan de leefomgeving of aan het gebouw zelf, oordeelt het college positief op dit onderdeel.

Daarnaast wordt gekeken naar de sociale veiligheid. Er is 24/7 beveiliging op de locatie aanwezig. Het COA treft een pakket aan maatregelen voor de sociale veiligheid in de omgeving en heeft hierover afstemming met de gemeente. Ook in het omwonendenoverleg is hier aandacht voor.

Besluitvorming gemeenteraad
Inspreken over dit onderwerp kan in de beeldvormende raad op dinsdag 2 april. Aanmelden hiervoor kan tot 28 maart via  of 053 – 53 77 444.

Op 16 april besluit de gemeenteraad over dit advies. Als de gemeenteraad positief besluit, kan de opvang daarna snel van start. Als de gemeenteraad negatief besluit, kan de vergunning niet worden verleend.

Geplaatst in: Beuningen, Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud