B&W en politie vinden kruising Gronausestraat-Muchteweg veilig

Burgerforum heeft het college van Burgemeester en Wethouders 3 vragen gesteld over de kruising Gronausestraat-Muchtweg naar aanleiding van een ernstig ongeval. Uit de antwoorden valt op te maken dat zowel het college van B&W als de politie de kruising veilig vinden. Het is nu de vraag of de gemeenteraad genoegen neemt met de antwoorden of toch tot actie overgaat.

Onderstaand de vragen van Burgerforum en de antwoorden van B&W.

1. Is het college bereid de situatie met de politie te bespreken en te kijken naar de situatie ter plekke, daarbij in ogenschouw nemend de ontwikkelingen die op stapel staan?

Ja, er is reeds contact geweest met de verkeersadviseur van de politie District Oost, regio Twente. Hij komt tot de conclusie dat de huidige inrichting van de kruising geen belemmering is voor een verkeersveilige afwikkeling van het verkeer.

2. Ook met het oog op die ontwikkelingen dringen wij aan op een actueel verkeers- en parkeeronderzoek voor die locatie en wel op korte termijn. Bent u hiertoe bereid?

Nee, de inrichting van de betreffende kruising is grondig en zorgvuldig tot stand gekomen en de vorm sluit goed aan bij de functie en het gebruik ervan in de huidige situatie. De stelling dat het aantal ongevallen in absolute zin aanleiding zijn voor nader onderzoek dan wel aanpassing van de kruising onderschrijven wij niet. Het betreft immers een weg met een hoge intensiteit, veroorzaakt door een hoog aandeel zogenaamd ‘intern verkeer’ (verkeer met een herkomst en/of bestemming in het centrum). Daaruit kan tevens de conclusie worden getrokken dat het gros van de weggebruikers bekend is met de lokale situatie en kennis heeft van eventuele risico’s en daarop zijn/haar gedrag dient aan te passen. Het is immers niet voor niets dat landelijk voor meer dan 85% van de ongevallen de oorzaak te herleiden is tot ‘menselijk falen’ en slechts 3% toe te schrijven is aan een gebrekkige inrichting van de weg. Hoewel ieder ongeval er 1 te veel is, is deze kruising in relatieve zin dan ook niet onveiliger dan andere vergelijkbare kruisingen.

Een gedegen ongevallenanalyse geeft antwoord op meerdere vragen, zoals bijvoorbeeld de demografische samenstelling van betrokkenen bij ongevallen. Deze informatie beoordelen we periodiek, ageren waar nodig en in relatie tot het Mobiliteitsplan nemen we deze informatie vanzelfsprekend mee bij het opstellen van de verkeersveiligheidsparagraaf.

Onlangs heeft er een parkeeronderzoek naar parkeerdruk, -motief en -herkomst plaatsgevonden binnen de bebouwde kom van de kernen van onze gemeente. De resultaten hiervan verwachten wij in april 2024 en zullen worden gebruikt voor o.a. het opstellen van het Mobiliteitsplan (incl. verkeersveiligheidsparagraaf) en operationele (verkeersveiligheids)analyses.

3. Is het college bereid om tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn te zoeken naar tussenoplossingen, zoals een verhoging of mogelijk andere oplossingen die de kruising veiliger kunnen maken?

Het voorkomen van ongevallen op deze locatie ligt grotendeels in handen van de weggebruikers en hun gedrag. Dit wordt onderschreven door de verkeersadviseur van de politie District Oost, regio Twente.

De op stapel staande ontwikkelingen, zoals de komst van detailhandel nabij deze kruising, vinden hun juridische basis in bestemmingsplannen die door de Raad worden vastgesteld. Verkeersveiligheid is in dit geval geen toetsingscriterium geweest voor vergunningsaanvragen.

Wij delen uw zorg van een te verwachten verminderde verkeersveiligheid in de toekomstige situatie door de aanwezigheid van bepaalde functies (zoals detailhandel) in de directe omgeving van de betreffende kruising. Wij kijken dan ook naar mogelijke maatregelen voor deze specifieke situatie om de negatieve effecten in de toekomstige situatie te beperken.

Bij het overwegen van eventuele (fysieke) maatregelen dienen overigens tevens te verwachten hinder/overlast voor omwonenden evenals weggebruikers zorgvuldig te worden afgewogen.

Geplaatst in: Gemeente, Nieuws
Theo Kip
AUTEUR

Theo Kip

Ik maak deel uit van de nieuwsredactie. Plaats persberichten en volg de gemeentepolitiek.

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud