Nieuws & Agenda

Project Dinkeldal-Zuid is klaar en nu verder

Het Dinkeldal is een Natura 2000 gebied. Om te voldoen aan wet- en regelgeving is de stuurgroep Dinkeldal actief. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen.

Dinkeldal Zuid

Dinkeldal Zuid is het gebied tussen de Duitse grens en de Pol. Nu de uitvoering gereed is moet het beheer geregeld worden. Als eerste worden de grondruilingen doorgevoerd. Dit zal gebeuren op basis van de afspraken die in de voorbereidingsfase zijn gemaakt. Het eigendom bepaalt wie onderhoudsplichtig is en dus verantwoordelijkheid draagt voor het beheer. In een beheerplan hebben provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, gemeente Losser en Staatsbosbeheer afspraken vastgelegd hoe het beheer plaats moet vinden. Komende maanden wordt nagedacht wie het beheer gaat uitvoeren; dat kan de eigen organisatie zijn of worden uitbesteed.

Boven-Dinkeldal tussen Losser en Beuningen

Tussen Losser en Beuningen wordt op 9 locaties de planvoorbereiding opgestart voor de benodigde maatregelen. Deze afgebakende gebiedjes langs de Dinkel worden ´kralen´ genoemd. Per kraal worden we plannen gemaakt voor maatregelen die de ecologische omstandigheden verbeteren en de aanwezige natuur versterken. Dat gebeurt op gronden, die door de eigenaar hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De komende maanden vinden er verschillende gesprekken met grondeigenaren en projectpartners plaats, om de plannen voor de benodigde maatregelen in 2023 concreet te maken.

Werkzaamheden Kramerswatergang 

De werkzaamheden aan de Kramerswatergang zijn vorig jaar gestart met de eerste uitvoeringsfase. Toen is de watergang gebaggerd en is overtollig zand weggenomen. Onlangs is een start gemaakt met het vervangen van de stuwen. De huidige stuwen in de Kramerswatergang zijn verouderd en in slechte staat. Twee van de nieuwe stuwen worden uitgerust met een handmatig bedienbare klep. Hierdoor kan het waterschap indien nodig sneller handelen om water af te voeren. Daarnaast bieden de maatregelen in de zomerperiode de mogelijkheid om het water beter vast te houden in het gebied, ter bestrijding van droogte. 

Herinrichting zijbeken

De Dinkel kent vele zijbeken. Momenteel wordt er gewerkt aan de Glanerbeek (de tweede uitvoeringsfase, gelegen ter hoogte van Glanerbrug), de Ruhenbergerbeek en de laatste fase van de Snoeyinksbeek. De werkzaamheden aan de eerste twee beken worden uitgevoerd in opdracht van het waterschap, de laatste beek in opdracht van de provincie. Met de herinrichting van deze beken wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beken en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld.

Het Dinkeldal is een Natura 2000 gebied. Om te voldoen aan wet- en regelgeving is de stuurgroep Dinkeldal actief. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Noord, Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen.

Dinkeldal Zuid

Dinkeldal Zuid is het gebied tussen de Duitse grens en de Pol. Nu de uitvoering gereed is moet het beheer geregeld worden. Als eerste worden de grondruilingen doorgevoerd. Dit zal gebeuren op basis van de afspraken die in de voorbereidingsfase zijn gemaakt. Het eigendom bepaalt wie onderhoudsplichtig is en dus verantwoordelijkheid draagt voor het beheer. In een beheerplan hebben provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, gemeente Losser en Staatsbosbeheer afspraken vastgelegd hoe het beheer plaats moet vinden. Komende maanden wordt nagedacht wie het beheer gaat uitvoeren; dat kan de eigen organisatie zijn of worden uitbesteed.

Boven-Dinkeldal tussen Losser en Beuningen

Tussen Losser en Beuningen wordt op 9 locaties de planvoorbereiding opgestart voor de benodigde maatregelen. Deze afgebakende gebiedjes langs de Dinkel worden ´kralen´ genoemd. Per kraal worden we plannen gemaakt voor maatregelen die de ecologische omstandigheden verbeteren en de aanwezige natuur versterken. Dat gebeurt op gronden, die door de eigenaar hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De komende maanden vinden er verschillende gesprekken met grondeigenaren en projectpartners plaats, om de plannen voor de benodigde maatregelen in 2023 concreet te maken.

Werkzaamheden Kramerswatergang 

De werkzaamheden aan de Kramerswatergang zijn vorig jaar gestart met de eerste uitvoeringsfase. Toen is de watergang gebaggerd en is overtollig zand weggenomen. Onlangs is een start gemaakt met het vervangen van de stuwen. De huidige stuwen in de Kramerswatergang zijn verouderd en in slechte staat. Twee van de nieuwe stuwen worden uitgerust met een handmatig bedienbare klep. Hierdoor kan het waterschap indien nodig sneller handelen om water af te voeren. Daarnaast bieden de maatregelen in de zomerperiode de mogelijkheid om het water beter vast te houden in het gebied, ter bestrijding van droogte. 

Herinrichting zijbeken

De Dinkel kent vele zijbeken. Momenteel wordt er gewerkt aan de Glanerbeek (de tweede uitvoeringsfase, gelegen ter hoogte van Glanerbrug), de Ruhenbergerbeek en de laatste fase van de Snoeyinksbeek. De werkzaamheden aan de eerste twee beken worden uitgevoerd in opdracht van het waterschap, de laatste beek in opdracht van de provincie. Met de herinrichting van deze beken wordt de leefomgeving van planten en dieren verbeterd. Daarnaast worden de beken en de aanliggende gebieden zo ingericht dat er meer ruimte ontstaat om bij extreme weersomstandigheden het water tijdelijk in het gebied zelf op te slaan. Zo kan het water vertraagd worden afgevoerd, zodat het elders geen overlast veroorzaakt, én wordt het grondwater aangevuld.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.