Nieuws & Agenda

Informatiebijeenkomsten over 4 grote windturbines in De Lutte

Op 30 november schreef Hallo Losser over 2 informatie bijeenkomsten in De Vereniging in De Lutte over het verzoek van Prowind om over te gaan tot plaatsing van 4 grote windturbines. Om 19 uur een besloten bijeenkomst voor direct omwonenden en om 20:30 uur een openbare bijeenkomst voor belangstellenden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de provincie Overijssel. Op 5 december hebben de omwonenden en aanwonenden Zandhuizerweg een mail naar de provincie gestuurd met een groot aantal vragen. 

Vragen aan de Provincie, namens de omwonenden en aanwonenden Zandhuizerweg m.b.t. “het windproject De Lutte” in het licht van de inloopbijeenkomst op 8 dec.2022

Voorafgaande aan de door u georganiseerde bijeenkomst met ons van 8 december a.s. hebben wij de volgende vragen. Deze vragen willen wij graag aan het begin van het programma op 8 dec. (19u in de Vereeniging in De Lutte) stellen. Overigens is het in ons voornemen dezelfde vragen te stellen in het openbare gedeelte dat om 20.30 begint.

Vooraf een 2 tal Algemene vragen:

A. Welke ruimte is er in het programma ingebouwd om namens omwonenden nog wat in te kunnen brengen en om vragen te kunnen stellen? We staan immers toch in de “verkenningsfase”? Minder relevant lijkt het ons veel tijd te besteden aan mogelijkheden voor financiele participatie. Uit onze groep is daar op voorhand geen interesse in. Van veel meer belang vinden wij de vraag naar “maatschappelijke acceptatie en draagvlak” voor het voornoemde project.

B. Waarom zijn alleen direct omwonende personen uitgenodigd en niet bedrijven die in dit gebied liggen?

Specifieke vragen:

1. Wat is de aangegeven projectstatus nu precies en wat houdt in dit kader de ontwikkeling van windturbines in? Hoe kan het dat, in onze perceptie en via onze, algemeen geuite, stellingnames, dit windturbine project al lang in gang is gezet, terwijl er in de brief melding wordt gemaakt van een ‘startbijeenkomst ontwikkeling van windturbines’?

2. Provincie Overijssel als bevoegd gezag voert nu regie over de verdere invulling van het project samen met Prowind. Zijn alle afspraken en het nu in gang gezette proces met daarbij de eerdere activiteiten van de gemeente Losser en Prowind één op één overgenomen door de Provincie? Hoe kunnen provincie en gemeente Losser 207 zienswijzen aan de kant schuiven? En hoe kan men voorbijgaan aan de standpunten van 3 van de 5 partijen uit de gemeente Losser, met samen 15 van de 19 zetels, die tegen de ontwikkeling zijn van de windturbines in De Lutte. Altijd is gecommuniceerd dat op basis van een vastgesteld windbeleid voor NOT eerst zoekgebieden zouden worden vastgesteld en pas daarna zou er een project kunnen gaan plaatsvinden. Gaat de provincie vanuit de door haar overgenomen regierol nu zelf iets doen met die 207 zienswijzen?

3. Waarom neemt de provincie het initiatief voor deze bijeenkomst, terwijl dit volgens de afspraken zou moeten gebeuren door de initiatiefnemer?

4. Waarom probeert GS nu een proces in gang te zetten zonder te weten wat de risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier en wat de gevolgen zijn voor flora en fauna en zonder dat er dus een (plan)MER is uitgevoerd? En waarom probeert GS dit al af te ronden voor 23 maart. Hangt dit samen met de provinciale verkiezingen?

5. Waarom wordt er nu nog alleen maar ingezet op 50% participatie en ogenschijnlijk niet meer op draagvlak en acceptatie. En wat gebeurt er als die 50% onverhoopt niet gehaald wordt?

6. Gaat de gemeente Losser nu actief, minder actief of minder leidend de rol nemen in dit proces? Is men van plan om met de zogenoemde. “rijks coördinatie regeling” nog

iets te doen? (Want als die van toepassing is, kunnen we niet naar de rechter stappen en kunnen we alleen nog naar de Raad van State).

7. Zoals algemeen naar burgers bekend gemaakt is, moeten gemeenten een grote hoeveelheid fossielvrije energie gaan opwekken met een grote hoeveelheid windenergie en grootschalige zonne-energie. Waarom moet het met alleen wind en zon (in de wetenschap dat wanneer het niet waait of de zon niet schijnt, er altijd fossiele opgewekte energie bijgezet moet worden en andere methoden volop in ontwikkeling zijn)? En waarom alleen grootschalige zonne-energie en niet in grotere hoeveelheden kleinschalig?

8. Waarom worden de bij de gemeente en provincie gemaakte realistische visualisaties van de voorgenomen 250 m hoge windturbines in hun beoogde omgeving niet openbaar gemaakt?

9. Waarom wordt er in de uitnodiging voor de besloten bijeenkomst gesproken van een “startbijeenkomst windproject De Lutte” en daarna in de vervolgtekst en in de aankondiging van de uitnodiging voor de open aansluitende bijeenkomst over “de start van de ontwikkeling van 4 windturbines in De Lutte” terwijl in de vervolgtekst gesproken wordt over “het windproject De Lutte” . Dit laatste impliceert toch duidelijk dat dit allang een gegeven is. Bovendien wordt er letterlijk in de introductie van de open bijeenkomst aangegeven: “aan de andere kant van Nederlands-Duitse grens komen ook 2 nieuwe windturbines”

10. Wat verandert er in de procedure als de gemeente Losser de regie toch, alsnog, wel terug vraagt (zoals elders in Twente het geval is)?

11. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de Europese Regelgeving?

Behalve dat deze bovennationaal geldt voor de procedures in Nederland en de afzonderlijke Europese staten, geldt het zonder uitzondering van een landsgrens ook voor aangrenzende gemeenten. Er is in dit project sprake van een staatsgrens, maar ook van de aangrenzende gemeenten Losser en Bad Bentheim.

12. Wat zijn de “eigen lokale milieunormen” en wat valt er onder die milieunormen? Immers daar zou een vergunning op kunnen worden afgegeven volgens het ministerie, hoewel die landelijk nog niet zijn vastgesteld.

13. Hoe kan het dat er in een natuurgebied (NNN) windturbines gaan komen terwijl het nu, op basis van de op dit moment geldende omgevingsverordening van de provincie Overijssel, uitgesloten is?

14. Hoe zeker is het dat er 4 windturbines er gaan komen? Waar is dat afhankelijk van?

Als blijkt dat 3 het maximaal haalbare is, gaat het plan dan nog door

15. Bestaat er een anterieure overeenkomst, of is er een anterieure overeenkomst in voorbereiding? Indien er een anterieure overeenkomst is gesloten, wanneer (datum) hebben het bevoegd gezag (Provincie Overijssel) en de initiatiefnemer (Prowind BV) dit document ondertekend?

Zo mogelijk vernemen wij graag tevoren schriftelijk antwoord op zowel de algemene vragen als de schriftelijke vragen. Anders in elk geval een schriftelijke reactie na 8 december. En we verwachten op de avond zelf uiteraard ook een reactie.

Met vriendelijke groet

Om- en Aanwonenden Zandhuizerweg (zie bijgevoegde lijst met ondertekenaars)

Op 30 november schreef Hallo Losser over 2 informatie bijeenkomsten in De Vereniging in De Lutte over het verzoek van Prowind om over te gaan tot plaatsing van 4 grote windturbines. Om 19 uur een besloten bijeenkomst voor direct omwonenden en om 20:30 uur een openbare bijeenkomst voor belangstellenden. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de provincie Overijssel. Op 5 december hebben de omwonenden en aanwonenden Zandhuizerweg een mail naar de provincie gestuurd met een groot aantal vragen. 

Vragen aan de Provincie, namens de omwonenden en aanwonenden Zandhuizerweg m.b.t. “het windproject De Lutte” in het licht van de inloopbijeenkomst op 8 dec.2022

Voorafgaande aan de door u georganiseerde bijeenkomst met ons van 8 december a.s. hebben wij de volgende vragen. Deze vragen willen wij graag aan het begin van het programma op 8 dec. (19u in de Vereeniging in De Lutte) stellen. Overigens is het in ons voornemen dezelfde vragen te stellen in het openbare gedeelte dat om 20.30 begint.

Vooraf een 2 tal Algemene vragen:

A. Welke ruimte is er in het programma ingebouwd om namens omwonenden nog wat in te kunnen brengen en om vragen te kunnen stellen? We staan immers toch in de “verkenningsfase”? Minder relevant lijkt het ons veel tijd te besteden aan mogelijkheden voor financiele participatie. Uit onze groep is daar op voorhand geen interesse in. Van veel meer belang vinden wij de vraag naar “maatschappelijke acceptatie en draagvlak” voor het voornoemde project.

B. Waarom zijn alleen direct omwonende personen uitgenodigd en niet bedrijven die in dit gebied liggen?

Specifieke vragen:

1. Wat is de aangegeven projectstatus nu precies en wat houdt in dit kader de ontwikkeling van windturbines in? Hoe kan het dat, in onze perceptie en via onze, algemeen geuite, stellingnames, dit windturbine project al lang in gang is gezet, terwijl er in de brief melding wordt gemaakt van een ‘startbijeenkomst ontwikkeling van windturbines’?

2. Provincie Overijssel als bevoegd gezag voert nu regie over de verdere invulling van het project samen met Prowind. Zijn alle afspraken en het nu in gang gezette proces met daarbij de eerdere activiteiten van de gemeente Losser en Prowind één op één overgenomen door de Provincie? Hoe kunnen provincie en gemeente Losser 207 zienswijzen aan de kant schuiven? En hoe kan men voorbijgaan aan de standpunten van 3 van de 5 partijen uit de gemeente Losser, met samen 15 van de 19 zetels, die tegen de ontwikkeling zijn van de windturbines in De Lutte. Altijd is gecommuniceerd dat op basis van een vastgesteld windbeleid voor NOT eerst zoekgebieden zouden worden vastgesteld en pas daarna zou er een project kunnen gaan plaatsvinden. Gaat de provincie vanuit de door haar overgenomen regierol nu zelf iets doen met die 207 zienswijzen?

3. Waarom neemt de provincie het initiatief voor deze bijeenkomst, terwijl dit volgens de afspraken zou moeten gebeuren door de initiatiefnemer?

4. Waarom probeert GS nu een proces in gang te zetten zonder te weten wat de risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier en wat de gevolgen zijn voor flora en fauna en zonder dat er dus een (plan)MER is uitgevoerd? En waarom probeert GS dit al af te ronden voor 23 maart. Hangt dit samen met de provinciale verkiezingen?

5. Waarom wordt er nu nog alleen maar ingezet op 50% participatie en ogenschijnlijk niet meer op draagvlak en acceptatie. En wat gebeurt er als die 50% onverhoopt niet gehaald wordt?

6. Gaat de gemeente Losser nu actief, minder actief of minder leidend de rol nemen in dit proces? Is men van plan om met de zogenoemde. “rijks coördinatie regeling” nog

iets te doen? (Want als die van toepassing is, kunnen we niet naar de rechter stappen en kunnen we alleen nog naar de Raad van State).

7. Zoals algemeen naar burgers bekend gemaakt is, moeten gemeenten een grote hoeveelheid fossielvrije energie gaan opwekken met een grote hoeveelheid windenergie en grootschalige zonne-energie. Waarom moet het met alleen wind en zon (in de wetenschap dat wanneer het niet waait of de zon niet schijnt, er altijd fossiele opgewekte energie bijgezet moet worden en andere methoden volop in ontwikkeling zijn)? En waarom alleen grootschalige zonne-energie en niet in grotere hoeveelheden kleinschalig?

8. Waarom worden de bij de gemeente en provincie gemaakte realistische visualisaties van de voorgenomen 250 m hoge windturbines in hun beoogde omgeving niet openbaar gemaakt?

9. Waarom wordt er in de uitnodiging voor de besloten bijeenkomst gesproken van een “startbijeenkomst windproject De Lutte” en daarna in de vervolgtekst en in de aankondiging van de uitnodiging voor de open aansluitende bijeenkomst over “de start van de ontwikkeling van 4 windturbines in De Lutte” terwijl in de vervolgtekst gesproken wordt over “het windproject De Lutte” . Dit laatste impliceert toch duidelijk dat dit allang een gegeven is. Bovendien wordt er letterlijk in de introductie van de open bijeenkomst aangegeven: “aan de andere kant van Nederlands-Duitse grens komen ook 2 nieuwe windturbines”

10. Wat verandert er in de procedure als de gemeente Losser de regie toch, alsnog, wel terug vraagt (zoals elders in Twente het geval is)?

11. In hoeverre wordt er rekening gehouden met de Europese Regelgeving?

Behalve dat deze bovennationaal geldt voor de procedures in Nederland en de afzonderlijke Europese staten, geldt het zonder uitzondering van een landsgrens ook voor aangrenzende gemeenten. Er is in dit project sprake van een staatsgrens, maar ook van de aangrenzende gemeenten Losser en Bad Bentheim.

12. Wat zijn de “eigen lokale milieunormen” en wat valt er onder die milieunormen? Immers daar zou een vergunning op kunnen worden afgegeven volgens het ministerie, hoewel die landelijk nog niet zijn vastgesteld.

13. Hoe kan het dat er in een natuurgebied (NNN) windturbines gaan komen terwijl het nu, op basis van de op dit moment geldende omgevingsverordening van de provincie Overijssel, uitgesloten is?

14. Hoe zeker is het dat er 4 windturbines er gaan komen? Waar is dat afhankelijk van?

Als blijkt dat 3 het maximaal haalbare is, gaat het plan dan nog door

15. Bestaat er een anterieure overeenkomst, of is er een anterieure overeenkomst in voorbereiding? Indien er een anterieure overeenkomst is gesloten, wanneer (datum) hebben het bevoegd gezag (Provincie Overijssel) en de initiatiefnemer (Prowind BV) dit document ondertekend?

Zo mogelijk vernemen wij graag tevoren schriftelijk antwoord op zowel de algemene vragen als de schriftelijke vragen. Anders in elk geval een schriftelijke reactie na 8 december. En we verwachten op de avond zelf uiteraard ook een reactie.

Met vriendelijke groet

Om- en Aanwonenden Zandhuizerweg (zie bijgevoegde lijst met ondertekenaars)

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.