Zienswijze SBTL als reactie op het Voorlopig Ontwerp RES 1.0

Zienswijze SBTL als reactie op het Voorlopig Ontwerp RES 1.0

De Stichting Behoud Twents Landschap heeft deze week een nieuwe Zienswijze gepubliceerd. Dit keer wordt gereageerd op het Voorlopig Ontwerp RES 1.0. Enkele weken geleden al werd dit ontwerp gepubliceerd door RES TWENTE. De gemeenteraden van Twente, in elk geval van Noordoost Twente, beraden zich deze weken op de daarin bepleite voorstellen voor de energietransitie in Twente met vooral de inzet van windturbines en zonnevelden..

Maatschappelijk draagvlak

SBTL heeft vooral kritiek op het volledig ontbreken van inspanningen gericht op het vinden van draagvlak resp. maatschappelijke acceptatie voor voorstellen voor plaatsing van windturbines en aanleg van grootschalige zonnevelden. Het enige bekende feit is, door RES Twente zelf in beeld gebracht, dat 42% van 2400 respondenten de door RES Twente voorgestelde combinatie van zon en wind afwijst en slechts 30% deze onderschrijft (zijnde ongeveer 750 inwoners). Dat staat in schril contrast met de inmiddels al meer dan 3700 handtekeningen op de petitie tegen windturbines die door SBTL is gestart. In navolging van Louis Koopman, voorzitter RES, wordt geconstateerd dat het daarmee “vooral een feestje van ambtenaren en bestuurders is”. (Uitzending RTV Oost op 20 februari jl.)

De conclusie van SBTL is dat onmiskenbaar duidelijk is geworden dat VO RES Twente 1.0 niet duurzaam en kapitaal verspillend is. Er worden te haastig verkeerde keuzes gemaakt.

Geen halsoverkop besluit

SBTL roept daarom de gemeenteraden in Twente, maar in het bijzonder die van NOT, op, om terughoudendheid te betrachten en meer tijd te nemen voor een gedegen analyse en de ontwikkeling van betere voorstellen. Halsoverkop besluiten nemen per 1 juli a.s. zou niet aan de orde moeten zijn zeker in het licht van het feit dat er nog afwikkeling moet plaatsvinden van de 209 bezwaarschriften tegen de conceptnota Windbeleid NOT. De afwikkeling daarvan was gepland in mei maar wordt verplaatst tot na de zomer.

Verlaag het ambitieniveau van de opgave, benut de opbrengst van zonnepanelen op daken en andere al bestaande technieken en geef prioriteit aan de facilitering daarvan. Verwerp windturbines naar voorbeeld van de gemeenten Hellendoorn, Wierden en Hof van Twente. Ook zonnevelden zijn niet nodig”, zo stelt SBTL.

Zienswijze SBTL

De basis voor deze benadering is in deze Zienswijze uitvoerig onderbouwd. Daarbij is ondermeer gebruik gemaakt van onderzoek door Deloitte. Als gekozen wordt voor zon op dak (nu volgens SBTL ten onrechte buiten de opties gehouden), kan meer dan 3-voudig in het door RES Twente nagestreefde bod worden voorzien. Dat sluit ook aan op de door de Provincie Overijssel ontwikkelde zonneladder, waarbij zon-op-dak bovenaan staat en aanleg van zgn. grootschalige zonneakkers op landbouwgrond veel minder prioriteit zou moeten krijgen.

Aanvullend zou veel meer gekeken moeten worden naar de creatieve oplossingen van de Hengelose ondernemer Harrie Evers die met goede onderbouwing heeft aangetoond dat zonnepanelen boven parkeerterreinen bij bedrijfsgebouwen een enorme capaciteit aan elektriciteit kunnen opleveren en windturbines dus achterwege kunnen blijven.

Daarnaast verwijst SBTL naar het onderzoek van lector energietransitie dr.ir. Martien Visser van de Noordelijke Hogeschool Groningen. Hij heeft, in navolging van het Planbureau voor de Leefbaarheid, becijferd dat we in Nederland al 33,2 Terra watt van de beoogde 35 Terra watt elektriciteitsvraag hebben behaald en dat derhalve aanvullende voorstellen vanuit RES regio’s overbodig zijn.

Bepleit wordt om meer en versneld in technieken te investeren, waarvan nu aangetoond kan worden dat deze efficiënter en effectiever zijn dan windturbines.. Benut onderzoek naar duurzame opwek elektriciteit tot 2030, zodat tot 2050 een versnelling in opbrengsten mogelijk is.

SBTL zou graag zien dat er bij onze nationale overheid bepleit wordt, dat er veel meer aandacht en geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van thoriumcentrales.

Een hernieuwde strategie duurzame opwek voor elektriciteit, geïnspireerd door de nota “Sociaal Energiebeleid, een groener en goedkoper alternatief voor het Klimaatakkoord”” (publicatie van Ir. Kees Pieters van Neder-Wind, maart 2020) zou in dit verband volgens SBTL noodzakelijk zijn.

Tenslotte. Betrek bij de warmtetransitie ook geothermie, mestvergisting, bio-energie uit lokaal / regionaal snoeihout.

Petitie “Geen windturbines in Nationaal Landschap Noordoost-Twente”   https://behoudtwentslandschap.petities.nl/  Inmiddels hebben 3.735 mensen deze petitie getekend.

 

Auteur: Nieuwsredactie Hallo Losser
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud