Nieuws & Agenda

Raad van State verwerpt bezwaren fietspad achter de Pol

Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het fietspad achter de Pol, die door een aantal aanwonenden was aangespannen. In feite zijn alle aangevoerde bezwaren verworpen met uitzondering van aanwonende die betoogde dat zijn grond vaker overstroomde dan vaker dan eens in de 10 jaar. De provincie moet hier nader onderzoek naar doen en benodigde maatregelen nemen. Tevens wordt de klacht over de verkeersveiligheid bij de kruising met de Hoofdstraat afgewezen omdat niet het belang van de klager is.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over alle bezwaren die aangevoerd zijn door 3 aanwonenden (zaak 202100063/1/R3).

Hieronder een greep uit de bewaren en zeer verkorte versie van de motivatie van Raad van State:

 • Het dempen van een bestaand gedeelte van de Dinkel en het graven van een vervangend gedeelte van de stroomgeul ten behoeve van de aanleg van het fietspad tussen de Zoekerbrug en de Ellermansbrug leidt tot onherstelbare schade aan de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied.
  • Raad van State verwerpt dit op louter juridische gronden.
 • Het gebruik van het fietspad leidt tot een toename van zwerfafval, geluids- en lichtbelasting, verstoring van het rustgebied, overlast door loslopende honden en uitlaatgassen van gemotoriseerd verkeer zoals bromfietsen.
  • Door een hekwerk heb je geen last van honden. Zwerfafval achter laten mag niet (handhaving) en de overige overlast is minimaal.
 • Het fietspad zal leiden tot een aantasting van haar privacy. Zij voert aan dat fietsers vanaf het fietspad inkijk in haar woning en tuin hebben. Om de privacy te waarborgen, moet het fietspad over het volle traject langs haar woning lager dan haar perceel komen te liggen. Het inpassingsplan garandeert deze ligging echter niet.
  • Het fietspad ligt 1,40 meter lager en de inkijk wordt voorkomen door beplanting.
 • Realisering van het fietspad zal leiden tot meer sociale onveiligheid. Zij wijst er daarbij op dat criminaliteit en drugshandel in de grensstreek veel voorkomen, ook als gevolg van de directe verbinding met de Duitse grens. In de bestaande situatie vormt de Dinkel een buffer achter haar woning, maar met het inpassingsplan komt het fietspad direct achter haar woning te liggen.
  • In hun verweerschrift hebben provinciale staten daaraan toegevoegd dat het fietspad niet verlicht zal worden. Verder staat er dat het fietspad, zeker achter de woning volgens provinciale staten niet uitnodigt tot stoppen. Tegen drugsoverlast wordt handhavend opgetreden, aldus provinciale staten.
 • Bezwaarmaker betoogt dat het voorziene fietspad tot een voor fietsers verkeersonveilige situatie ter hoogte van de kruising met de provinciale weg N731 leidt. Zij wijst erop dat de weg zeer intensief wordt bereden, mede door zwaar vrachtverkeer. De toegestane snelheid is 80 km per uur en het uitzicht is slecht.
  • Het belang van de bezwaarmaker is gericht op een behoud van haar woon- en leefklimaat. Het belang van verkeersveiligheid van fietsers op de kruising met de Hoofdstraat houdt daarmee geen verband. Deze beroepsgrond blijft om die reden buiten beschouwing.
 • Bezwaarmaker betoogt dat als gevolg van de ontwikkelingen die in het inpassingsplan mogelijk worden gemaakt, de wateroverlast op zijn perceel zal toenemen. Hij voert aan dat provinciale staten weliswaar hebben aangegeven dat er maatregelen zullen worden genomen om extra wateroverlast te voorkomen, maar dat in het inpassingsplan deze maatregelen niet zijn opgenomen. Volgens bezwaarmaker is er geen enkele waarborg dat de wateroverlast die hij vreest niet bewaarheid wordt

  • Provinciale staten krijgt van de Raad van State opdracht het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit binnen de in de beslissing van deze uitspraak genoemde termijn te herstellen. Zij kunnen dit doen door nader te onderzoeken wat in de bestaande situatie op het perceel van bezwaarmaker de mate van inundatie is en in hoeverre deze inundatie zal toenemen als gevolg van het inpassingsplan. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, dienen zij in het kader van de te verrichten belangenafweging te bezien of in het plan moet worden verzekerd dat er maatregelen worden genomen om extra wateroverlast op de gronden te voorkomen.

Vanmorgen heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het fietspad achter de Pol, die door een aantal aanwonenden was aangespannen. In feite zijn alle aangevoerde bezwaren verworpen met uitzondering van aanwonende die betoogde dat zijn grond vaker overstroomde dan vaker dan eens in de 10 jaar. De provincie moet hier nader onderzoek naar doen en benodigde maatregelen nemen. Tevens wordt de klacht over de verkeersveiligheid bij de kruising met de Hoofdstraat afgewezen omdat niet het belang van de klager is.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over alle bezwaren die aangevoerd zijn door 3 aanwonenden (zaak 202100063/1/R3).

Hieronder een greep uit de bewaren en zeer verkorte versie van de motivatie van Raad van State:

 • Het dempen van een bestaand gedeelte van de Dinkel en het graven van een vervangend gedeelte van de stroomgeul ten behoeve van de aanleg van het fietspad tussen de Zoekerbrug en de Ellermansbrug leidt tot onherstelbare schade aan de natuurwaarden van het Natura 2000-gebied.
  • Raad van State verwerpt dit op louter juridische gronden.
 • Het gebruik van het fietspad leidt tot een toename van zwerfafval, geluids- en lichtbelasting, verstoring van het rustgebied, overlast door loslopende honden en uitlaatgassen van gemotoriseerd verkeer zoals bromfietsen.
  • Door een hekwerk heb je geen last van honden. Zwerfafval achter laten mag niet (handhaving) en de overige overlast is minimaal.
 • Het fietspad zal leiden tot een aantasting van haar privacy. Zij voert aan dat fietsers vanaf het fietspad inkijk in haar woning en tuin hebben. Om de privacy te waarborgen, moet het fietspad over het volle traject langs haar woning lager dan haar perceel komen te liggen. Het inpassingsplan garandeert deze ligging echter niet.
  • Het fietspad ligt 1,40 meter lager en de inkijk wordt voorkomen door beplanting.
 • Realisering van het fietspad zal leiden tot meer sociale onveiligheid. Zij wijst er daarbij op dat criminaliteit en drugshandel in de grensstreek veel voorkomen, ook als gevolg van de directe verbinding met de Duitse grens. In de bestaande situatie vormt de Dinkel een buffer achter haar woning, maar met het inpassingsplan komt het fietspad direct achter haar woning te liggen.
  • In hun verweerschrift hebben provinciale staten daaraan toegevoegd dat het fietspad niet verlicht zal worden. Verder staat er dat het fietspad, zeker achter de woning volgens provinciale staten niet uitnodigt tot stoppen. Tegen drugsoverlast wordt handhavend opgetreden, aldus provinciale staten.
 • Bezwaarmaker betoogt dat het voorziene fietspad tot een voor fietsers verkeersonveilige situatie ter hoogte van de kruising met de provinciale weg N731 leidt. Zij wijst erop dat de weg zeer intensief wordt bereden, mede door zwaar vrachtverkeer. De toegestane snelheid is 80 km per uur en het uitzicht is slecht.
  • Het belang van de bezwaarmaker is gericht op een behoud van haar woon- en leefklimaat. Het belang van verkeersveiligheid van fietsers op de kruising met de Hoofdstraat houdt daarmee geen verband. Deze beroepsgrond blijft om die reden buiten beschouwing.
 • Bezwaarmaker betoogt dat als gevolg van de ontwikkelingen die in het inpassingsplan mogelijk worden gemaakt, de wateroverlast op zijn perceel zal toenemen. Hij voert aan dat provinciale staten weliswaar hebben aangegeven dat er maatregelen zullen worden genomen om extra wateroverlast te voorkomen, maar dat in het inpassingsplan deze maatregelen niet zijn opgenomen. Volgens bezwaarmaker is er geen enkele waarborg dat de wateroverlast die hij vreest niet bewaarheid wordt

  • Provinciale staten krijgt van de Raad van State opdracht het geconstateerde gebrek in het bestreden besluit binnen de in de beslissing van deze uitspraak genoemde termijn te herstellen. Zij kunnen dit doen door nader te onderzoeken wat in de bestaande situatie op het perceel van bezwaarmaker de mate van inundatie is en in hoeverre deze inundatie zal toenemen als gevolg van het inpassingsplan. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, dienen zij in het kader van de te verrichten belangenafweging te bezien of in het plan moet worden verzekerd dat er maatregelen worden genomen om extra wateroverlast op de gronden te voorkomen.

afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.