Hoge Boekelerweg (Enschede)

Hoge Boekelerweg (Enschede)

Hallo Losser heeft navraag gedaan naar de planning van de werkzaamheden aan de Hoge Boekelerweg in Enschede en de uitrusting als “fietsstraat”. Ook voor de “fietstraat” in Enschede heeft de politie een negatief advies uitgebracht over de 30 km maatregel.

Voortgang werkzaamheden

De civiele werkzaamheden (profiel en asfaltonderhoud) aan de Hoge Boekelerweg zijn zo goed als gereed. Deze en volgende week worden de resterende werkzaamheden verricht, o.a. het gedeelte kruising met de Klein Boekelerveldweg tot aan de Noord Esmarkerrondweg.

De gemeente heeft besloten om de rode en gele coating, i.v.m. de lengte van het werkvak (ca. 3 km), de wisselende weersomstandigheden en het nog lopende verkeersbesluit in het voorjaar van 2022 aan te brengen. Nadat het verkeersbesluit definitief is, zal de bebording aangebracht worden.

Verkeersbesluit

Op 15 september heeft B&W van Enschede besloten de Hoge Boekelerweg vrijwel volledig 30 km te maken. Alleen het eerste stukje vanaf de Noord Esmarkerrondweg is 50 km (bebouwde kom). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken.

Advies politie

Op 31 augustus heeft de politie een advies uitgebracht n.a.v. de voorgenomen verkeersmaatregel. De “Gemandateerd Verkeersadviseur” schrijft o.a. het volgende:.

Nav onderstaande mail en tijdens het reguliere verkeersoverleg is er conform art. 24 BABW overleg geweest. Ik heb bezwaar tegen de voorgenomen verkeersmaatregel en het daarbij behorende verkeersbesluit. Ik heb namelijk de volgende opmerking: De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en zijn omgeving (paragraaf 4 lid 1 uitvoeringsvoorschriften BABW). 2 Het verkeersbesluit wordt genomen op basis van een fietsstraat, deze term is nergens wettelijk beschreven en heeft dus geen enkele status. Het verkeersbesluit zal daarom aangepast moeten worden en betrekking moeten hebben op het instellen van 30 km/u bebording omdat hiervoor wel een verkeersbesluit genomen kan worden. Het betreft een weg buiten de bebouwde kom. Hierop kan wel op een wegvakgedeelte 30 km/u ingesteld worden, indien voldaan wordt aan de uitvoeringsvoorschriften genoemd in paragraaf 4 onder lid 4. Hierin is oa gesteld dat iedere weg in het betrokken gebied voornamelijk een verblijfsfunctie heeft. Er is geen wettelijke definitie van een verblijfsgebied.

 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud