Zienswijze / Bezwaarschrift SBTL tegen concept nota Windbeleid NO-Twente

Zienswijze / Bezwaarschrift SBTL tegen concept nota Windbeleid NO-Twente

In dit Blog wordt aandacht gevraagd door de Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) voor de Zienswijze/ Bezwaarschrift m.b.t. het concept nota “Windbeleid NO-Twente”. De Zienswijze / Bezwaarschrift is mede ondertekend door: Aanwonenden Zandhuizerweg e.o. , De Lutte (vertegenwoordigd door Gerald Notkamp) en Landgoedeigenaren Lutterzand e.o.  (vertegenwoordigd door André Bijkerk) en Stichting Natuur en Milieu Ootmarsum (vertegenwoordigd door Jos Heerink, vz) en Stichting Oost Deurningen (vertegenwoordigd door voorzitter Fons Seiger,vz).

De Stichting Behoud Twents Landschap (SBTL) heeft een uitgebreid(e) Zienswijze/ Bezwaarschrift opgesteld naar aanleiding van het beleidsvoornemen van de NOT gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen, Dinkelland inzake het willen toelaten van 240 meter hoge  mega windturbines en 100 meter hoge “dorpsmolens” in het Nationaal Landschap Noordoost Twente.  De opstellers verklaren expliciet zich niet te willen beschouwen als klimaatontkenners en willen ook  vanuit een gevoelde noodzaak meewerken aan de energietransitie in Noordoost Twente.

De bezwaren richten zich op een 4 tal onderwerpen:

  • De in het beleidsvoornemen  gemaakte keuzen zowel wat betreft de voorgestelde keuzegebieden voor plaatsing van megaturbines van 240 meter hoog, alsmede de keuzegebieden voor plaatsing van zogenaamde dorpsmolens van rond de 100 meter hoog.
  • Het daaraan verbonden voornemen de grenzen van het bestaande Nationaal Landschap Noordoost Twente zodanig te verkleinen dat plaatsing van voornoemde windturbines mogelijk wordt.
  • De wijze waarop er draagvlakonderzoek plaatsvindt onder de inwoners en belanghebbenden in Noordoost Twente.
  • De onvolledigheid waarop het Concept Windbeleid is opgesteld.

In maart dit jaar had SBTL al aangegeven in een eerdere zienswijze het voornemen tot indienen van een bezwaarschrift te doen vergezellen van een voorstel met alternatieven. Daarbij gaat het enerzijds om alternatieve locaties ruim buiten het Nationaal Landschap Noordoost Twente, anderzijds om alternatieven voor windenergie. Beide aspecten krijgen in de zienswijze/het bezwaarschrift uitgebreid aandacht. Voor wat de locaties betreft kiest SBTL er in eerste instantie voor het Advies te volgen het College van Rijksadviseurs dat een jaar geleden onder de titel “Via Parijs” is verschenen. In dit advies  wordt afstand genomen van het zogenaamde “confettimodel” . Het “confettimodel” is een model waarin 3000 en mogelijk straks 6000 windturbines over heel Nederlandland uitgestrooid worden. Effect van het confettimodel is een overal aanwezige en voelbare “landschapspijn”, waarin door heel Nederland geplaatste windturbines het landschappelijke uitzicht bepalen. De voorkeur van locaties wordt bepaald door plekken waar veel wind waait (veel meer wind dan in Noordoost Twente) en locaties in nieuwe ontginningsgebieden. Voor Overijssel levert dat 2 regio’s op: rond Hardenberg en in West Overijssel vlak tegen de polders aan.

Ten aanzien van alternatieve oplossingen wil SBTL een véél groter aandeel in maatregelen ter bevordering van isolatie en de plaatsing van zonnepanelen op daken. Geconstateerd wordt dat met een aandeel van 6% zonnedaken bij particulieren hier nog een hoop ruimte te winnen is. Opvallend is dat het niet bij woorden blijft. Er is op basis van een doorrekening van een rapport uit 2018 van Deloitte aangegeven dat de gehele behoefte aan elektriciteit in Noordoost Twente uitsluitend met behulp van zon te genereren is…

SBTL roept inwoners in Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland op om ook individuele zienswijzen c.q. bezwaarschriften in te dienen bij hun eigen gemeentebestuur.  Via een link op het internet kunnen de inwoners van de 4 gemeenten een concepttekst van een uitgebreid bezwaarschrift downloaden. Vervolgens hoeft deze zienswijze alleen nog maar ondertekend en ingediend te worden. De zienswijze is te downloaden op www.bit.ly/algemenezienswijze

De gemeentebesturen wordt gevraagd met een fatsoenlijk inspraakbeleid en draagvlakonderzoek te komen. De recent uitgevoerde enquête is alleen onderzoek binnen een reeds gemaakte keuze dat er windturbines moeten komen en stelt niet de veel fundamentelere vraag of er überhaupt windturbines gewenst zijn in Noordoost Twente. De petitie die SBTL is gestart, leidt tot een groeiend aantal handtekeningen, inmiddels bijna 2200. Opvallend daarbij is de groei van ondertekenaars na recente huis aan huis verspreiding van flyers in De Lutte, Beuningen en Geesteren.  Ook in andere kernen van Noordoost Twente groeit het verzet en melden zich tegenstanders van windturbines bij SBTL. Zij worden geholpen met concept teksten voor flyers en conceptzienswijzen. Een ander opvallend teken aan de wand is de poll van Dagblad Tubantia ruim 2 weken geleden (“De Kwestie”), waarin ruim 80 % van de respondenten zich uitsprak tegen windturbines in Noordoost Twente.

 

Auteur: Theo Kip
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud