Warmtevisie Noordoost-Twente

Warmtevisie Noordoost-Twente

In Noordoost-Twente werken we intensief samen aan de energietransitie.

Warmtevisie Noordoost-Twente

De gemeente Losser heeft samen met de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal recent de gezamenlijke “Warmtevisie Noordoost-Twente” aan de gemeenteraden gepresenteerd. Het document is opgesteld door Advies- en Ingenieursbureau TAUW en Ingenieursbureau DWA. Het is nu nog in concept maar het is de bedoeling dat het door de afzonderlijke colleges en gemeenteraden voor hun gemeente wordt vastgesteld.

Waarom een warmtevisie?

De warmtetransitie in Nederland betekent het overgaan van circa 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen op duurzame warmte en elektriciteit. Dit betekent dat er de komende jaren gefaseerd veel gebouwen van het aardgas af gaan. Het kabinet heeft besloten dat alle woningen in Nederland uiterlijk in 2050 van het aardgas af moeten zijn om de CO2 uitstoot te verminderen. In de warmtevisie wordt aangegeven op hoe we dat kunnen bereiken. De manier kan per gemeente en per wijk verschillend zijn. Dit is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en wensen van inwoners. De warmtevisie is niet in ”beton gegoten” maar is wel een belangrijke leidraad. De warmtevisie is een dynamisch document dat elke 5 jaar of eerder wordt herzien, zodat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, omstandigheden en veranderende wensen.

Wat staat er in over Losser

In de “Warmtevisie Noordoost-Twente” (https://www.losser.nl/Inwoners/Afval_milieu_duurzaamheid/Duurzaamheid/warmtevisie_Noordoost_Twente ) is een interessant document voor alle geinteresseerden in de energietransitie.

Op pagina 8-14 worden alternatieve energiebronnen besproken en op pagina 36-44 komt Losser aan de orde.

Routekaart Losser  

 • Losser heeft de ambitie uitgesproken om al in 2040 aardgasvrij te zijn.
 • Mogelijk gebruik van oude NAM putten voor geothermie In de Noordoost-Twente gemeenten liggen meerdere oude NAM putten, destijds gebruikt voor olie- en gaswinning. Deze zijn niet meer in gebruik en afgesloten. De putten bestaan uit buizen van 20 tot 50 centimeter doorsnee, die tot 2700-3000 meter de aarde ingaan. Deze kunnen mogelijk gebruikt worden voor het onttrekken van warmte aan de aarde. Dit onderzoek is of wordt binnenkort gestart
 • 2021 :
  • WUP (WijkUitvoeringsPlan) voor Beuningen en Losser West gereed.
  • Start onderzoek naar waterstof/biogas op Bedrijventerrein Losser
  • Onderzoek Lage Temperatuur / Hoge Temperatuur warmtenet op rioolwaterzuivering.
 • 2030
  • Beuningen en Bedrijventerrein Losser zijn van het aardgas af.
  • Losser West wordt hier (waarschijnlijk abusievelijk) niet genoemd.
  • Afronding WUP’s voor Losser Oost, De Lutte, Overdinkel en Glane.
 • 2040
  • Losser Oost, De Lutte, Overdinkel en Glane zijn van het aardgas af

We doen het samen

Gemeenten kunnen het niet alleen. De gemeente Losser heeft daarom het Platform Losser Duurzaam in het leven geroepen. Daarin werken ambtenaren en vrijwilligers samen in een intern- en een extern transitieteam. Het platform gaat binnenkort aan de slag om de samenwerking te zoeken met inwoners, dorpsraden, bedrijven en andere belanghebbenden. Vooral in het begin hebben we te maken met veel vragen en  onzekerheden. Door het samen te doen moet het ons lukken om alles in goede banen te leiden. Daarbij biedt de energietransitie ook kansen. Denk daarbij onder andere aan werkgelegenheid, een schoner, gezonder en betere leefomgeving en huisvesting.

Communicatie

De energietransitie heeft de komende decennia ingrijpende veranderingen tot gevolg voor onze hele samenleving. Het is belangrijk dat iedereen volledig op de hoogte is van wat er gaande is en nog gaat gebeuren. Daarom wordt u regelmatig via de media en bijeenkomsten geïnformeerd door de gemeente Losser.

Ter inzage

Het volledige document (concept)warmtevisie ligt van 10 januari tot en met 20 februari 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis Losser.

Digitaal kunt u het vinden op de website van de gemeente Losser.

https://www.losser.nl/Inwoners/Afval_milieu_duurzaamheid/Duurzaamheid/warmtevisie_Noordoost_Twente

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud