Losser sluit 2019 af met positief rekeningresultaat

Losser sluit 2019 af met positief rekeningresultaat

De gemeente Losser heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug.

Dat blijkt uit de jaarrekening 2019 die door het college van B&W is vastgesteld.

Losser heeft een gezonde financiële huishouding: er is een positief resultaat van ruim € 5 miljoen geboekt over 2019. De financiële reserves en het weerstandsvermogen blijven robuust. De gemeentelijk lasten voor de inwoners zijn het afgelopen jaar beperkt toegenomen. De jaarrekening 2019 wordt op 30 juni aanstaande ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Harry Nijhuis: “de gemeente Losser heeft 2019 financieel gezien positief afgesloten. Daar zijn we blij mee. Ik maak wel de kanttekening dat dit positieve resultaat voor een deel voortkomt uit incidentele financiële opbrengsten. Zo is een bedrag van € 1,1 miljoen als winstneming uit de grondexploitaties gehaald. Ook hebben we geld overgehouden omdat we geplande activiteiten (nog) niet hebben kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld omdat we op onderdelen te weinig (ambtelijke) capaciteit hebben of dat de uitvoering meer tijd kost. De komende organisatiewijziging, met een intensivering van het projectmatig werken en portfoliomanagement, moet eraan bijdragen dat werkzaamheden nog planmatiger worden georganiseerd en afgerond.”

Harry Nijhuis: “Ook in het sociaal domein hebben we de situatie, voor zover we dat zelf in de hand hebben, onder controle. In totaal hielden we vorig jaar € 1,4 miljoen over. Dat komt onder meer omdat het aantal uitkeringen verder is gedaald, doordat er veel mensen begeleid zijn naar werk én er geïnvesteerd is in preventie en algemeen toegankelijke voorzieningen. We blijven wel een tekort houden op de jeugdzorg. De verwachte extra kosten bij de Wmo zijn daarentegen uitgebleven. Daarbij blijft de klanttevredenheid gelukkig op het gewenste peil.“

Beoogde bestemming van het positieve resultaat

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om van het jaarresultaat 2019 een totaalbedrag van ruim € 3,6 miljoen toe te voegen aan de algemene risicoreserve. Ook wordt voorgesteld om een bedrag van circa € 1,4 miljoen euro specifiek te bestemmen voor de volgende posten:

Via deze link is de Gemeenterekening Gemeente Losser 2019 te downloaden.

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud