In gesprek met PvdA-politicus Jimme Nordkamp

In gesprek met PvdA-politicus Jimme Nordkamp

Zaterdag 7 maart werd Jimme Nordkamp gekozen in het partijbestuur van de PvdA, tijdens het ledencongres in Nieuwegein. Een Overdinkelaar in het landelijk bestuur mag voor de sociaaldemocraten in Twente een verademing zijn. Jimme, 23 jaar, raadslid in de gemeente Losser, staat met beide benen op de grond, heeft een duidelijke visie en populisten zijn niet zijn beste vrienden.

Vanwaar die politieke belangstelling?

“Als kind had ik al veel belangstelling in de maatschappij. In tegenstelling tot veel leeftijdsgenoten las ik al op jonge leeftijd met veel interesse de krant. Bij ons thuis werd over het algemeen PvdA gestemd omdat de sociaaldemocratie voor velen de weg is naar een beter bestaan. In de jaren voordat ik politiek actief werd had ik sterk de indruk dat niet alles even goed ging in de gemeente Losser en wilde ik graag weten hoe bepaalde besluiten tot stand kwamen. Het leek mij beter om de handschoen op te pakken en mij er actief mee te gaan bemoeien in plaats van vanaf de zijlijn te blijven toekijken.” 

Hoe ben je uiteindelijk bij de PvdA Losser terecht gekomen?

“Vanwege mijn interesse in zowel de maatschappij als mijn naaste omgeving en het gevoel dat ik had bij de sociaaldemocratie heb ik contact gezocht met de PvdA. Al snel werd een afspraak gemaakt met de voorzitter van PvdA Noordoost-Twente. Ik zag er erg tegenop. Ik weet nog dat ik er een hard hoofd in had en dacht; politiek is niet iets voor mijn soort mensen, het zijn vast allemaal hoge heren. De werkelijkheid was compleet anders. Tegenover mij zat iemand die bij wijze van spreken mijn buurman had kunnen zijn. Zo zie je maar weer dat vooroordelen enkel belemmerend werken. Het waren fijne gesprekken en samen hebben wij besloten om het avontuur aan te gaan. Dat men het vertrouwen heeft gehad om mij op mijn 21e die kans te geven daar blijf ik altijd dankbaar voor. 

Je aan sluiten bij een politieke partij is iets anders dan zomaar een paar schoenen aantrekken, je identificeert je met een politieke stroming. Op sommige momenten was ik het niet eens met het beleid van de PvdA of uitspraken van andere PvdA-leden. Daarom heeft het politiek actief worden mij in het begin meerdere slapeloze nachten opgeleverd. Het moment dat ik 100% zeker werd van mijn keus duurde echter niet heel lang. Ik kwam tot de conclusie dat ik mij nooit zou kunnen aansluiten bij een lokale partij omdat dit over het algemeen protestpartijen zijn waar geen lange termijn verhaal achter zit. Iets wat mijn inziens essentieel is voor de politiek zowel op lokaal als landelijk niveau. Daarnaast zou het ook niet goed zijn wanneer ik het altijd 100% met mijn partij eens ben. Dat zou dan betekenen dat ik óf geen eigen mening heb óf de leider ben van een dictatoriale partij. Meerdere leden met verschillende inzichten is juist gezond voor een democratische partij en is ook onoverkomelijk bij partijen met een brede samenlevingsvisie waar de PvdA samen met het CDA en de VVD toe behoort.” 

Hoe kwam je op het idee om je te kandideren voor het landelijk partijbestuur?

“Op een bepaald moment kwam ik erachter dat het bezig zijn met visie, strategie etc. en het besturen in algemene zin mij goed afging en ik er veel plezier in had. Toen ben ik ook eens buiten de gemeente Losser gaan kijken. Zo ben ik, als werknemersvertegenwoordiging vanuit de FNV, deel uit gaan maken van het algemeen bestuur van SBB, de samenwerkingsorganisatie van het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, hierin zijn werkgevers, werknemers en het onderwijs vertegenwoordigd. Het SBB is onder andere verantwoordelijk voor het erkennen van de stage-leerbedrijven en de afstemming tussen het onderwijs en de toekomstige arbeidsmarkt zodat er geen mensen worden opgeleid voor de bijstand. Zoals iedere klassieke sociaaldemocraat heb ik de vakbond hoog in het vaandel staan. De rechten van werknemers nemen steeds verder af en dat terwijl zij het fundament zijn waarop onze samenleving is gebouwd. Om voor je rechten op te komen zal men zich moeten verenigen, immers; een vinger is te breken maar een vuist niet. Daarom ben ik al geruime tijd lid van de vakbond FNV en in 2019 toegetreden tot het bestuur van FNV Jong. 

Door een van mijn medebestuursleden van FNV Jong, tevens ook PvdA-lid, werd ik gewezen op de openstaande vacature voor het lidmaatschap van het landelijk partijbestuur van de PvdA. In eerste instantie dacht ik dat dit te hoog gegrepen zou zijn voor mij. Een dag voordat de aanmeldtermijn zou verlopen, na afloop van een vergadering van de FNV, werd ik hier wederom door deze persoon op gewezen. In de trein van Utrecht naar Enschede besloot ik een motivatiebrief te schrijven. Wanneer ik in die tijd iets moois op papier kon krijgen dan zou ik mijn motivatiebrief opsturen. Dit gebeurde en ik besloot ervoor te gaan. Door de kandidaatstellingscommissie werden uit de ingezonden motivatiebrieven een aantal kandidaten uitgenodigd om hun motivatie nader toe te lichten. Naar aanleiding van de motivatiebrieven en de gesprekken besloot de commissie om twee kandidaten voor te dragen op het partijcongres en daar was ik er één van. Het staat de kandidaten echter vrij om het advies van de kandidaatstellingscommissie naast zich neer te leggen en zich alsnog kandidaat te stellen op het partijcongres. Dit gebeurde dan ook en daardoor moest op het congres door de leden gestemd worden over de bezetting van het partijbestuur. Op het congres hebben een aantal leden, waaronder de gedeputeerde van Overijssel, een raadslid uit Enschede, en de secretaris van het gewest Overijssel, openlijk hun steun voor mij uitgesproken. Vervolgens moest er gestemd worden en kon ik op grote steun van de leden rekenen en was mijn benoeming in het landelijk bestuur van de Partij van de Arbeid een feit.” 

Wat maakt voor jou de PvdA zo relevant?

“Ons land is toe aan toekomstgerichte politiek en juist de PvdA is daar de meest aangewezen partij voor. Het huidige Nederland is niet meer het Nederland van 25 jaar terug. We moeten niet blijven hangen in oude vormen en gedachten maar ons land met visie toekomstbestendig inrichten. Het Nederland van nu kent meerdere mensen met verschillende achtergronden. De PvdA is een brede volkspartij die zich ervoor inzet dat mensen met verschillende achtergronden in harmonie met elkaar kunnen samenleven. In het Nederland van nu is de macht en het kapitaal nog veel oneerlijker verdeeld dan 25 jaar terug. De kleine lokale ondernemers zijn inmiddels veelal uitgeschakeld door het grote geld en de multinationals hebben zoveel invloed dat zij belastingdeals kunnen sluiten. De macht van bedrijven als Facebook en Amazon mag niet onderschat worden. De politiek zal hier een antwoord op moeten formuleren zodat kennis, macht en inkomen weer eerlijk onder de mensen verdeeld wordt. Deze problematiek is grensoverschrijdend en zal, evenals meerdere hedendaagse problematiek, op Europees niveau aangepakt moeten worden. Wel moeten wij ons steeds blijven afvragen wie er nou daadwerkelijk profiteert van de open grenzen, de Europese Unie en de handelsverdragen. We zien in Nederland dat de economische groei twee snelheden kent. Gemiddelden hierover zeggen mij niets meer. Voor de een zijn de huidige economische tijden zeer gunstig maar voor de ander is het iedere maand weer overleven. Ik heb niet de illusie dat het verschil tussen rijk en arm helemaal verdwijnt, dat hoeft ook niet persé, maar de verschillen in inkomen, kansen en bestaanszekerheid zijn de afgelopen jaren asociaal toegenomen. Daarnaast zijn er nog de middengroepen die zich terecht zorgen maken over de toekomst van hun kinderen en de zorg voor hun ouders. De PvdA staat voor een solidaire samenleving. De overheid moet ervoor waken dat niet het recht van de sterksten gaat gelden. Wanneer een deel van de samenleving dreigt af te haken is dat niet “hun” probleem of het probleem van een individu. De gevolgen daarvan zijn zo groot dat het een probleem is voor de samenleving als geheel. 

Daarnaast bedrijft de PvdA positieve politiek, durft het (bestuurs-)verantwoordelijkheid te nemen en wordt zoveel mogelijk in oplossingen gedacht in plaats van de “benoemkampioen” te willen zijn en het wantrouwen onder een deel van de bevolking uit te buiten. Dat sluit volledig aan bij mijn persoonlijkheid.”

Hoe gaat het tot nu toe?

“Zoals gezegd maak ik sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 als fractievoorzitter van de PvdA Losser deel uit van de gemeenteraad. Hier is veel aan vooraf gegaan, waar ik in het begin al iets over zei. Omdat de PvdA in tegenstelling tot de vorige gemeenteraadsverkiezing weer als zelfstandige partij meedeed hadden wij minimaal 20 ondersteuningsverklaringen nodig om überhaupt mee te mogen doen. Dat zijn schriftelijke verklaringen van kiesgerechtigden die de deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunen. Uiteindelijk hadden wij bijna het dubbele van dat benodigde aantal waaronder ook veel jeugdige inwoners van onze gemeente. Dat gaf aan dat meerdere mensen het zagen zitten in onze ideeën voor de gemeente Losser en dat gaf ons ook een gevoel van vertrouwen tijdens de campagne. Zij die vanaf het eerste uur vertrouwen in ons hebben gehad ben ik nog steeds dankbaar. De uitkomst van de verkiezingen van 2018 was, zoals bij ieder bekend, 1 zetel voor de Partij van de Arbeid. Over de verkiezingsuitslag waren wij niet persé ontevreden. Zoals gezegd deed de PvdA weer zelfstandig mee en had men met mij een onbekend persoon in de Losserse politiek als lijstaanvoerder. Het is dus ook niet vreemd dat veel mensen niet precies wisten wat ze te wachten zou staan wanneer ze op de PvdA Losser zouden stemmen. Wij hadden immers in de huidige vorm de jaren ervoor niets laten zien omdat we simpelweg niet (zelfstandig) aanwezig waren. 

Doordat wij ons ondanks onze oppositierol constructief opstellen en inhoudelijk van meerwaarde proberen te zijn hebben wij al enorm veel voor elkaar gekregen. Nu doen wij ons best om met hard werken en goede plannen het vertrouwen van de mensen voor ons te winnen. Wellicht dat bij de volgende verkiezingen dan minimaal 3 zetels tot de mogelijkheden behoren zodat wij bestuursverantwoordelijkheid kunnen nemen en onze gemeente nog daadkrachtiger vooruit kunnen helpen.” 

Wat vind je het leukste aan het raadswerk?

“Het mooiste aan de lokale politiek is dat je ziet waar je het voor doet. Je ziet de kinderen lopen waarvoor je je inzet dat ze een goede toekomst kunnen hebben in onze gemeente. Je weet wie de ouderen zijn voor wie je probeert ze in een fijne oude dag te voorzien door bepaalde zorgvoorzieningen dicht bij huis te garanderen. De mensen die je als gemeente probeert verder te helpen door bepaalde voorzieningen in te richten kom je regelmatig tegen. Dat maakt het raadswerk heel bijzonder. Daarnaast is het wel zo dat mensen je met opbouwende kritiek maar ook negativiteit snel weten te vinden, vooral online. Dat vind ik helemaal niet erg, zolang je elkaar maar in de ogen kunt kijken wanneer je elkaar in de supermarkt of bij een vereniging tegenkomt. Ik zie het ook als mijn taak om de politiek dichter bij de mensen te brengen en daar hoort dit bij. Wanneer de kritiek terecht en zinvol is wordt er ook zeker wel wat mee gedaan.” 

Wat heb je tot nu tot geleerd?

“Ik heb mij een werkwijze aangeleerd om in de politiek effectief samen te kunnen werken zonder mijn eigen principes te verloochenen. Bij besluitvorming is het van belang om te achterhalen wat voor de ander waardevol is en wat diegene het meest tegenstaat aan wat waarover besloten moet worden. Wanneer ik mij bewust ben van de motivatie van andersdenkende collega’s kan ik beter tot een compromis komen. In veel gevallen ben je het over 95% wel met elkaar eens en door het wederzijdse begrip zal de overgebleven 5% geen grote problemen opleveren. Omdat we allemaal democraten zijn en begrip voor de ander hebben komen we daar wel uit. Het is hierbij van belang om goed naar de ander te luisteren. Ik ben een man van mijn woord en dat krijg ik over het algemeen ook terug van mijn collega-raadsleden. Dan is het prettig samenwerken. Uiteraard heeft die politieke samenwerking ook zijn grenzen. Wanneer mijn basisprincipes of de belangen welke voortkomen uit mijn idealisme op het spel staan kan ik hard zijn en ben ik uiterst vasthoudend. De grootste les die ik tot nu toe heb geleerd is om hier een goede balans in te vinden.” 

De mensen die jou volgen weten dat populisten niet jouw grootste vrienden zijn. Hoe komt dat zo?

“Populisten zijn inderdaad niet mijn vrienden. Er zijn meerdere redenen voor waarom ik hun werkwijze compleet verwerpelijk vind. Allereerst de misleiding, een tactiek welke zij op grote schaal toepassen en door sommigen helaas te weinig herkend wordt. Ze zijn daarnaast ook nooit te beroerd om mee te gaan in complottheorieën, waarvan het bedenken ervan helaas gemakkelijker is dan het weerleggen ervan, om daarmee het onderbuikgevoel van sommige mensen aan te spreken. Het meest verwerpelijke van de handelswijze van populisten vind ik het aanwijzen van zondebokken voor bepaalde problematiek in onze samenleving. Wij vieren dit jaar dat Nederland 75 jaar bevrijdt is en dan mag je toch verwachten dat mensen beseffen welke gevolgen dit kan hebben. Er bijvoorbeeld op wijzen dat bepaalde groepen ontwikkelingsachterstanden hebben is prima. Maar doe dan niet alsof het enkel de schuld van henzelf is terwijl ons onderwijs aan het verloederen is met de introductie van de 4-daagse schoolweek als gevolg van het lerarentekort en de kansenongelijkheid in het onderwijs ernstig toeneemt met de opkomst en toename van buitenschoolse/private huiswerkbegeleiding waar leerlingen tegen betaling geholpen worden daar waar de scholen vanwege hun beperkingen tekort schieten. In plaats van uitgewerkte ideeën, oplossingen of alternatieven voor de complexe problematiek in onze maatschappij, zoals stijgende lasten, criminaliteit of toenemende inkomensongelijkheid, te bedenken worden complete bevolkingsgroepen aangewezen als schuldige en dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. Dat is uiteraard veel makkelijker en helaas blijken er veel mensen gevoelig voor. Ik keur die handelswijze af omdat het niet klopt en niets oplost maar vooral omdat het in gaat tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. 

Het mag dus duidelijk zijn dat ik het niet zo met populisten voor heb, ondanks dat ik zelf ongetwijfeld ook niet altijd alles goed doe. Ik licht het nu toe omdat ik het belangrijk vind dat mensen hiervan op de hoogte zijn maar ik heb mij voorgenomen om hier in de toekomst minder aandacht aan te besteden. Daarnaast is het ook zo dat het over het algemeen de mensen zijn met een lagere sociaaleconomische positie die in de praatjes van de populisten trappen. Als PvdA zijn wij er wellicht ook verantwoordelijk voor geweest dat het zover heeft kunnen komen en ik voel mij ook verantwoordelijk voor deze mensen. Het is aan ons om hen een perspectief te bieden en vervolgens met dat verhaal te overtuigen. En ik geloof in ons eigen verhaal. Op de langere termijn zal dat het winnen van de manipulatie maar daarvoor is er nog wel veel werk aan de winkel.” 

Waar staat de PvdA Losser zelf voor?

“Onze visie op Losser is vrij breed. Wij staan voor en sterke en sociale gemeente met perspectief voor jong en oud. De basis is dat wij onze voorzieningen toekomstbestendig moeten inrichten om daarmee onze kernen leefbaar houden zodat jong en oud in onze gemeente wil en kan blijven wonen. Daarnaast hebben wij een aantal speerpunten waarvan ik er drie zal toelichten.

Veel inwoners zijn op één of andere manier wel enigszins afhankelijk van de gemeente. Bijvoorbeeld wat betreft toeslagen of extra bijstand voor speciale uitgaven, hulp met financiën of bij schulden, hulpmiddelen vanwege een lichamelijke beperking, huishoudelijke ondersteuning, dagopvang maar soms ook wat betreft (begeleiding naar) werk. Omdat deze inwoners niet uit luxe afhankelijk zijn van de gemeente, een mens is immers het liefst in staat zichzelf zelfstandig te kunnen redden, voelen wij ons als PvdA zeer verantwoordelijk voor deze mensen en willen wij dat zij te allen tijde fatsoenlijk geholpen worden en nooit als last worden gezien. Als fractie zijn wij hierover veel met inwoners in gesprek om op den duur daar waar de schoen wringt met passende verbetervoorstellen te komen. 

Daarnaast is wonen voor ons een cruciaal thema aangezien het de spil is in veel maatschappelijke problematiek. Naast gezondheid, familie en werkplezier is de wijze waarop mensen wonen bepalend voor de ervaren levensvreugd. De wijze waarop mensen wonen, speelt door op meerdere thema’s en van veel problematiek is de achterliggende oorzaak hiernaartoe terug te leiden denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingsachterstanden bijvoorbeeld met betrekking op taal. Rondom het thema wonen, spelen de komende jaren veel uitdagingen. De gemiddelde leeftijd van onze inwoners zal stijgen, er komen veel senioren bij, daar moet je met woningbouw rekening mee houden. Maar over 25 jaar zijn er weer minder ouderen, daar moet je ook naar kijken. Wij pleiten voor een evenwichtigere verdeling van huurwoningen over de verschillende kernen. Daarnaast willen wij graag de mogelijkheid tot sociale huurkoop laten onderzoeken. Daarbij sparen huurders, totdat ze die kunnen kopen. Daar zien wij meerdere voordelen in. Mensen die normaal gesproken niet gemakkelijk een woning zouden kunnen kopen wordt toch de mogelijkheid geboden om huiseigenaar te worden. Waarschijnlijk worden inwoners op deze manier ook meer bij hun woning en dus straat en omgeving betrokken, ook belangrijk. De gemeente zal meer invloed moeten uitoefenen op woningbeheer en de leefomgeving van inwoners, daarnaast is het tijd voor sociaal- en economische herstructurering van bepaalde buurten in onze gemeente. Wij zien een aantal concrete verbeterpunten die wij bij het opstellen van de woonvisie aan de raad zullen presenteren maar ook daarna blijven wij hiermee aan de slag gaan.

Wij zullen de regio Twente moeten versterken om te voorkomen dat ons jongerenpotentieel vertrekt naar het westen. Dit is in het belang van de gemeente Losser maar dus ook een (mede)verantwoordelijkheid van ons. Gebeurd dit niet dan vrezen wij dat dit zal leiden tot meer vertrekkende en minder komende bewoners in Losser. Dan zijn het vooral de kansrijke, jonge mensen die weggaan, terwijl de minder kansrijke en oudere inwoners achterblijven. Als de balans weg is zijn de problemen niet te overzien. Daarom is het versterken van de regio Twente om deze problematiek te voorkomen een van de speerpunten van PvdA Losser.” 

En de komende tijd?

“Deze raadsperiode is nu iets over de helft en de PvdA-Losser fractie kijkt hier positief op terug. Wij bedrijven politiek op basis van redelijkheid. Doordat wij ons redelijk opstellen hebben wij als oppositiepartij resultaten behaald waar wij trots op zijn. Wij blijven op een constructieve maar kritische manier doorstrijden voor een sterk en sociaal Losser. Bij deze missie kunnen wij zeker meer mensen gebruiken. Mochten inwoners zich willen verdiepen in het politieke landschap van de gemeente Losser en hierin wellicht een actieve bijdrage willen leveren dan mogen ze contact met mij opnemen. Graag vertel ik op welke verschillende wijze men samen met ons een bijdrage kan leveren aan onze prachtige gemeente. Uiteraard mogen inwoners die niet persé politiek geïnteresseerd zijn ook contact met mij opnemen over hun wensen, bedenkingen, ongerustheden of ideeën.” 


0628622351

Redactie Hallo Losser

Jimme oogt als een jonge hond met veel charisma met een altijd vriendelijk gezicht. Hij zet woorden om in daden. Zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Vindt dat de economische groei 2 snelheden heeft. De hoge snelheid van de rijken en de trage gang van de armere medemens. De verwachting is dat Jimme een politiek boeiende toekomst tegemoet gaat. 

 

Auteur: Sietse Smit
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud