Gemeenteraad Losser wil meer in gesprek met inwoners

Gemeenteraad Losser wil meer in gesprek met inwoners

Van 1 maart tot aan de zomervakantie gaat de gemeenteraad een proef houden met een nieuw vergadermodel. Het doel is om meer in gesprek te komen met de inwoners van de gemeente Losser. Daarnaast leeft bij de gemeenteraad de wens om meer ruimte te geven aan het debat tussen de fracties.

Tot nu toe konden inwoners inspreken bij de openbare commissievergaderingen. Maar de raads- en commissieleden vonden dat die onvoldoende ruimte boden om echt met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast hadden de fracties al intern een standpunt ingenomen over een bepaald onderwerp. Dit gaat nu veranderen. Inwoners krijgen de mogelijkheid om in een informelere setting, met maximaal 5 commissieleden, hun standpunt kenbaar te maken. De inbreng van de inwoners nemen de fractievertegenwoordigers mee naar hun fracties, waarna zij vervolgens hun standpunt bepalen.

In het nieuwe vergadermodel wordt het besluitvormingsproces van de gemeenteraad in 3 fases opgeknipt: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Elke fase wordt op een andere avond behandeld. De agenda’s voor deze bijeenkomsten worden gepubliceerd op de infopagina van de gemeente in De Week van Losser en op de website losser.nl. De oordeelsvormende en de besluitvormende vergaderingen kunnen live (of achteraf) gevolgd worden via de website. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Beeldvormende fase

In de beeldvormende fase verzamelen de raadsleden informatie om zich een beeld te kunnen vormen over een raadsvoorstel. Dit betekent dat de gemeenteraad inwoners altijd uitnodigt voor een gesprek als zij een zienswijze hebben ingediend tegen een bestemmingsplan. 

Maar inwoners kunnen zich ook zelf aanmelden via de griffie met eigen onderwerpen die ze willen bespreken met de raad. In overleg wordt daarvoor een afspraak gemaakt. 

De gesprekken in de beeldvormende fase vinden aan tafel in een klein gezelschap plaats. Bij dit gesprek is van elke fractie één vertegenwoordiger aanwezig. De gesprekken zijn openbaar. Na de beeldvormende fase vergaderen de fracties over de raadsvoorstellen en nemen zij een voorlopig standpunt in. 

In de beeldvormende fase kan de gemeenteraad ook schriftelijke (technische) vragen stellen aan de ambtenaren. Als er behoefte aan is, wordt een aparte technische vergadering georganiseerd. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Oordeelsvormende fase 

In de oordeelsvormende fase staat discussie tussen de fracties centraal. In deze fase is er ruimte voor het uitwisselen van argumenten, met als doel een goede afweging te maken over het voorliggende voorstel. De collegeleden kunnen reageren op de ingebrachte discussiepunten. De vergadering is openbaar. De raadsleden kunnen onderwerpen die niet op de agenda staan, aan de orde stellen tijdens het Vragenkwartiertje.

Besluitvormende fase

In deze fase wordt het uiteindelijke besluit genomen over een raadsvoorstel. Ook krijgen de fracties de mogelijkheid om onderwerpen die niet op de agenda staan aan de orde te stellen. Dit kan door het indienen van wijzigingsvoorstellen en moties. De vergadering is openbaar.

Oriëntatie fase (optioneel)

Tijdens de vorige fasen is altijd sprake van een raadsvoorstel. Er kunnen echter ook redenen zijn om zaken oriënterend te bespreken. Dit kan gaan over onderwerpen als de nieuwe omgevingswet. Ook kan het college input aan de raad vragen over een onderwerp dat zich nog vooraan in de beleidsvorming bevindt. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook hiervoor inwoners en maatschappelijke organisaties uitgenodigd worden.

Tekst: Persbericht gemeente Losser

Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud