Nieuws & Agenda

Gemeenteraad houdt vast aan prijzig stukje fietspad (vervolg)

Het artikel op Hallo Losser over het fietspad achter de Pol tussen de Goormatenweg en de Hoofdstraat heeft op Facebook geleid tot meer dan 50 reacties.

D66 heeft via Facebook hierop gereageerd en stelt dat "in 2016 en 2018 de hele gemeenteraad (inclusief Burgerforum) met het plan heeft ingestemd, inclusief het fietspad achter de Pol. In die vergaderingen is de bevoegdheid om de invulling van Dinkeldal vast te stellen overgedragen aan de Provincie. De invulling (fietspad) en de kosten waren toen (grotendeels) bekend. Het amendement van 30 juni 2020 betrof extra geld (€ 200.000) om het gehele fietspad te realiseren. D66 stelt ook dat het achteraf altijd makkelijk praten is, maar met de kennis van nu had D66 een andere keuze hierin gemaakt. D66 stelt dat het nu niet meer terug te draaien is".

PvdA stelt op Facebook bij monde van Jimme Nordkamp : “Burgerforum belazert de boel door zich nu te “verzetten” tegen een ontwikkeling waar het in 2016 en 2018 al mee heeft ingestemd en gezien de reacties trappen velen er helaas met open ogen in.”

Feiten en mogelijkheden

 • Bij de aanpak van het Natura 2000 gebied Dinkeldal Zuid zijn de volgende partijen betrokken : Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, LTO en provincie Overijssel. De gemeenteraad heeft er op 14 juni 2016 voor gekozen om de uitvoering van de maatregelen te regelen via Provinciale Inpassings Plan (PIP Dinkeldal Zuid). Bij de ontwikkeling van deze PIP Dinkeldal Zuid is ook de gemeenteraad gehoord.
 • Op 4 februari 2020 is het ontwerp PIP Dinkeldal Zuid vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit ontwerpplan is ter inzage geweest van 18 februari tot en met 30 maart 2020. Diverse inwoners hebben hun afwijkende mening (zienswijze) ingediend bij de provincie Overijssel. Navraag bij de provincie heeft uitgewezen dat de Gedeputeerde Staten nog niet hebben ingestemd met het PIP, dit vindt plaats na de zomervakantie (waarschijnlijk september). Oorspronkelijk de planning dat gedeputeerde Staten een beslissing zouden nemen in juni en dan zou onderstaande planning gevolgd worden. Nu zal dit waarschijnlijk vertraagd worden: 
  • Het PIP op 9 september 2020 behandeld in de Statencommissie
  • Naar verwachting stellen Provinciale Staten het definitieve  PIP vast op 23 september 2020.
  • Vanaf medio oktober ligt het PIP gedurende zes weken ter inzage en kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
 • De gemeenteraad heeft in maart 2020 er voor gekozen om geen zienswijze in te dienen en te volstaan met een brief met op- en aanmerkingen. In deze zienswijze had de gemeenteraad af kunnen zien van het fietspad.
 • In de brief aan de gemeenteraad van 10 maart 2020 wordt de raad er nogmaals op gewezen dat de volledige kosten van dit stukje fietspad volledig voor rekening van de gemeente Losser komen.
 • De opmerking dat de aanleg van het stukje fietspad niet meer terug te draaien is, is onjuist. De gemeenteraad zou middels een ingelast spoedberaad een motie aan kunnen nemen waarin het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht krijgt zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de provincie Overijssel om de aanleg van dit stukje fietspad te voorkomen. Zoals het er nu naar uitziet stellen de Provinciale Staten het definitieve  PIP op zijn vroegst vast op 23 september 2020 of nog later. Als de politieke wil en moed aanwezig is, is er nog minimaal ruim 2,5 maand tijd.

Bovenstaand artikel is voorgelegd  aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Indien zij feitelijke onjuistheden of onderbelichte aspecten vaststelden zou het artikel aangepast worden.

 • D66 is van mening dat HalloLosser een eenzijdig artikel heeft geplaatst waarin de mening van “onafhankelijk” verslaggever erg doorschemert. Na reacties van D66 op Facebook  is de verslaggever het niet eens met Politieke partij en gaat nóg een artikel schrijven. Daar wil D66 niet aan meewerken.
 • “Voor de CDA-fractie was vooral de ‘objectiviteit’ van uw eerste bijdrage het probleem. Wat de inhoud betreft: ik heb vorige week bij de behandeling vd Voorjaarsnota gevraagd of er ook naar andere bronnen wordt gekeken voor die € 200.000,- dan alleen de gemeentekas. Omdat deze vraag die avond niet beantwoord is heb ik de andere dag nog geïnformeerd. Op dit moment moet het hele tracé en alles wat daarbij hoort, nog nader worden uitgewerkt. Het is zeker de bedoeling ook andere financieringsmogelijkheden te bekijken”.
 • Burgerforum geeft aan dat het fietspad inderdaad enkele keren ergens gepasseerd als fietspad DE POL. “Maar daarmee weet je nog niet de exacte uitwerking en precieze locatie, zoals dat met zoveel zaken het geval is. Wij hebben moeite met dit fietspad en dan vind ik dat je dat ook mag ventileren en ook mag aangeven dat je er niet nog eens 200.000 euro voor beschikbaar stelt terwijl het nog gaat om een financiële RAMING en geen uitgewerkte financiële onderbouwing”.
 • VVD en PvdA hebben niet gereageerd.

Het artikel op Hallo Losser over het fietspad achter de Pol tussen de Goormatenweg en de Hoofdstraat heeft op Facebook geleid tot meer dan 50 reacties.

D66 heeft via Facebook hierop gereageerd en stelt dat "in 2016 en 2018 de hele gemeenteraad (inclusief Burgerforum) met het plan heeft ingestemd, inclusief het fietspad achter de Pol. In die vergaderingen is de bevoegdheid om de invulling van Dinkeldal vast te stellen overgedragen aan de Provincie. De invulling (fietspad) en de kosten waren toen (grotendeels) bekend. Het amendement van 30 juni 2020 betrof extra geld (€ 200.000) om het gehele fietspad te realiseren. D66 stelt ook dat het achteraf altijd makkelijk praten is, maar met de kennis van nu had D66 een andere keuze hierin gemaakt. D66 stelt dat het nu niet meer terug te draaien is".

PvdA stelt op Facebook bij monde van Jimme Nordkamp : “Burgerforum belazert de boel door zich nu te “verzetten” tegen een ontwikkeling waar het in 2016 en 2018 al mee heeft ingestemd en gezien de reacties trappen velen er helaas met open ogen in.”

Feiten en mogelijkheden

 • Bij de aanpak van het Natura 2000 gebied Dinkeldal Zuid zijn de volgende partijen betrokken : Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, gemeente Losser, LTO en provincie Overijssel. De gemeenteraad heeft er op 14 juni 2016 voor gekozen om de uitvoering van de maatregelen te regelen via Provinciale Inpassings Plan (PIP Dinkeldal Zuid). Bij de ontwikkeling van deze PIP Dinkeldal Zuid is ook de gemeenteraad gehoord.
 • Op 4 februari 2020 is het ontwerp PIP Dinkeldal Zuid vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Dit ontwerpplan is ter inzage geweest van 18 februari tot en met 30 maart 2020. Diverse inwoners hebben hun afwijkende mening (zienswijze) ingediend bij de provincie Overijssel. Navraag bij de provincie heeft uitgewezen dat de Gedeputeerde Staten nog niet hebben ingestemd met het PIP, dit vindt plaats na de zomervakantie (waarschijnlijk september). Oorspronkelijk de planning dat gedeputeerde Staten een beslissing zouden nemen in juni en dan zou onderstaande planning gevolgd worden. Nu zal dit waarschijnlijk vertraagd worden: 
  • Het PIP op 9 september 2020 behandeld in de Statencommissie
  • Naar verwachting stellen Provinciale Staten het definitieve  PIP vast op 23 september 2020.
  • Vanaf medio oktober ligt het PIP gedurende zes weken ter inzage en kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State.
 • De gemeenteraad heeft in maart 2020 er voor gekozen om geen zienswijze in te dienen en te volstaan met een brief met op- en aanmerkingen. In deze zienswijze had de gemeenteraad af kunnen zien van het fietspad.
 • In de brief aan de gemeenteraad van 10 maart 2020 wordt de raad er nogmaals op gewezen dat de volledige kosten van dit stukje fietspad volledig voor rekening van de gemeente Losser komen.
 • De opmerking dat de aanleg van het stukje fietspad niet meer terug te draaien is, is onjuist. De gemeenteraad zou middels een ingelast spoedberaad een motie aan kunnen nemen waarin het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht krijgt zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de provincie Overijssel om de aanleg van dit stukje fietspad te voorkomen. Zoals het er nu naar uitziet stellen de Provinciale Staten het definitieve  PIP op zijn vroegst vast op 23 september 2020 of nog later. Als de politieke wil en moed aanwezig is, is er nog minimaal ruim 2,5 maand tijd.

Bovenstaand artikel is voorgelegd  aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Indien zij feitelijke onjuistheden of onderbelichte aspecten vaststelden zou het artikel aangepast worden.

 • D66 is van mening dat HalloLosser een eenzijdig artikel heeft geplaatst waarin de mening van “onafhankelijk” verslaggever erg doorschemert. Na reacties van D66 op Facebook  is de verslaggever het niet eens met Politieke partij en gaat nóg een artikel schrijven. Daar wil D66 niet aan meewerken.
 • “Voor de CDA-fractie was vooral de ‘objectiviteit’ van uw eerste bijdrage het probleem. Wat de inhoud betreft: ik heb vorige week bij de behandeling vd Voorjaarsnota gevraagd of er ook naar andere bronnen wordt gekeken voor die € 200.000,- dan alleen de gemeentekas. Omdat deze vraag die avond niet beantwoord is heb ik de andere dag nog geïnformeerd. Op dit moment moet het hele tracé en alles wat daarbij hoort, nog nader worden uitgewerkt. Het is zeker de bedoeling ook andere financieringsmogelijkheden te bekijken”.
 • Burgerforum geeft aan dat het fietspad inderdaad enkele keren ergens gepasseerd als fietspad DE POL. “Maar daarmee weet je nog niet de exacte uitwerking en precieze locatie, zoals dat met zoveel zaken het geval is. Wij hebben moeite met dit fietspad en dan vind ik dat je dat ook mag ventileren en ook mag aangeven dat je er niet nog eens 200.000 euro voor beschikbaar stelt terwijl het nog gaat om een financiële RAMING en geen uitgewerkte financiële onderbouwing”.
 • VVD en PvdA hebben niet gereageerd.
afbeelding van Theo Kip

Door: Theo Kip

Woon sinds 1982 in Losser. Verzorg voor Hallo Losser "Sport en Hobby" en Duurzaamheid / Energietransitie.