Gemeente Losser geeft gas

Gemeente Losser geeft gas

Op 10 november, tijdens de behandeling van de programmabegroting 2021-2025, hebben alle fracties het college van Burgemeester en Wethouders in een motie nadrukkelijk gevraagd om meer tempo te maken bij de uitvoering van “En noe verdan!” (titel van het huidige coalitieakkoord). De raad vroeg om een actieplan, inclusief financiële dekking, benodigde externe inhuur en tijdsplanning. Het acttieplan Pitstop wordt dinsdag 15 december in de gemeenteraad behandeld.

Haalbaarheidsonderzoek Aloyslocatie

Een opmerkelijke actie uit het actieplan is het haalbaarheidsonderzoek Aloysschool. De gemeenteraad heeft aangegeven dat zij het gebouw willen handhaven. In een eerder stadium is al onderzocht of de school voor appartementen geschikt zou zijn. Er is toen vastgesteld dat 8 appartementen zou leiden tot een te hoge koopprijs. Nu gaat onderzocht worden of er een economisch verantwoorde combinatie mogelijk is van multifunctioneel gebruik (zaal voor bijvoorbeeld “De Rommelpot”), woningen en/of commerciële dienstverlening. 

Financiële consequenties Pitstop

Het actieplan, dat het college nu voorlegt aan de gemeenteraad, is voor in totaal 19 specifieke projecten de voortgang en uitvoering voor de jaren 2021 en 2022 opgenomen.

De uitvoering van het actieplan Pitstop vergt in totaal € 4.264.000.

 • Materieel budget                             € 3.237.500
 • Inhuur personeel                             € 1.026.500
 • Totaal                                              € 4.264.000
 • Al opgenomen in budgetten            € 3.117.500
 • Extra nodig                                    € 1.146.500

De projecten zullen een forse aanslag zijn op de beschikbaarheid van de ambtenaren.

Informeren gemeenteraad over voortgang Pitstop

De gemeenteraad ontvangt periodiek informatie over de voortgang en wordt iedere vier maanden geïnformeerd over afwijkingen. De eerste rapportage komt in mei 2021. Indien sprake is van grote tussentijdse afwijkingen wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd.

Projecten Pitstop

De onderstaande projecten maken onderdeel uit van Pitstop.

Kwaliteitsimpuls Boeiend Beuningen                                                                                Budget

 • A1 Zelfrealisatie Dorpshoes/Kulturhus Beuningen                                                     €     2.500
  • Gemeente verstrekt sociale hypotheek en dorp realiseert.
 • A2 P. Bolscherstraat – herinrichting                                                                             € 520.000                                                 
 • A3 Ontwerp- en Particpatieproces Beuningerstraat – Broeninkskamp                        € 150.000

Kwaliteitsimpuls de Lutte

 • B1 Buitenruimte Erve Boerrigter afmaken                                                                   € 450.000
 • B2 Dorpsranden in uitvoering                                                                                      € 560.000
 • B3 Ontwerp visie Centrumplein de Lutte in gang zetten                                              € 150.000

Kwaliteitsimpuls en Kulturhus Glane

 • C1 Herinrichting Weertsstraat                                                                                       € 400.000
 • C2 Kulturhus Glane                                                                                                       € 600.000
 • C3 Aandacht voor: Financiering Struinpad en brug + herinrichting Glanestraat           € 450.000
 • C4 Ontwikkeling Eldorado                                                                                             €   10.000

D Parapluplan Losser: doorontwikkeling stedenbouwkundige visie dorp Losser           €   63.250

E Haalbaarheidsonderzoek Aloyslocatie                                                                               €   16.500

F Gebiedsopgave Overdinkel                                                                                                 €   42.500

Onderzoek naar vraag woningen, opvulling lege plekken, Geurmij etc.

Aantal dossiers van de lange(re) adem

 • G1 Herontwikkeling voormalige visvijver Nitertweg                                                        Kosten in grondprijs                                     
 • G2 Herontwikkeling voormaligeMartinusschool                                                              Kosten in grondprijs
 • G3 Herontwikkeling locatie De Muchte                                                                           Kosten in grondprijs
  • Invulling door Domijn en beschermd wonen.
 • G4 Ontwikkeling De Lutte Noord                                                                                    €   119.500
 • G5 Speelvoorzieningen (ook geschikt maken voor minder valide kinderen)                  €     20.000
 • G6 Beleidsnotitie buitengebied met ruimtelijke kwaliteit                                                 €              0
Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Gemeente, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud