Dinkeldal Zuid in de gemeenteraad besproken

Dinkeldal Zuid in de gemeenteraad besproken

Op 21 april heeft de gemeenteraad in een oordeelsvormende vergadering het “Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Dinkeldal Zuid” besproken.

Dit heeft geleid tot een amendement dat 28 april in de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad unaniem gesteund werd door alle fracties. Dit amendement houdt in dat er een inhoudelijke reactie naar de provincie gestuurd wordt. 

Wat is er aan de hand?

In het kader van Natura 2000 is het “Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Dinkeldal Zuid” in concept opgesteld. Dit beschrijft de aanpak van de Dinkel tussen de Duitse grens en weg Losser – Overdinkel. In dat kader wordt de Dinkel meer vrijheid gegund om te slingeren (meanderen). Tevens wordt het LAGA pad verlegd en verlengd achter de Pol om tot de weg Losser – Overdinkel. 

Welke opmerkingen maakt de gemeenteraad?

De fracties hebben enige opmerkingen op het plan, die verwoord zijn in de bij dit amendement behorende brief. In de brief zijn de volgende aandachtspunten uitgebreid en onderbouwd opgenomen:

  • Mogelijke gevolgen van wateroverlast in en buiten het gebied
  • Schade als gevolg van inundaties buiten het plan gebied Dinkeldal Zuid
  • Inrichting en aanleg struinpad
  • Verkeersveiligheid verlenging Laga-fietspad
  • Vervallen voetgangerssluis De Pol
  • Aandacht Natura 2000

Onder de foto is de volledige tekst van de brief van de gemeenteraad aan de provincie weergegeven.

Brief van de gemeenteraad aan de provincie over het “Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Dinkeldal Zuid:


Geachte leden Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten,

Binnen het Natura2000-gebied Dinkelland, deelgebied Dinkeldal Zuid, zijn maatregelen nodig voor de instandhouding en uitbreiding van beschermde habitats en soorten. Die maatregelen zijn uitgewerkt in een Inrichtingsplan voor dit deelgebied. In dat plan zijn ook maatregelen ogenomen die nodig zijn om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Bij de herinrichting van het gebied wordt een belangrijke toeristische fietsroute (“LAGA-fietspad”) verlegd. Bij de integrale herinrichting wordt het mogelijk gemaakt alsnog een ontbrekende schakel in die route te realiseren. Om de maatregelen te kunnen realiseren moeten de geldende bestemmingsplannen worden aangepast.

In 2016 hebben wij met u afgestemd dat de realisatie van de maatregelen mogelijk gemaakt kan worden door middel van door uw Staten vast te stellen Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s). Wij hebben het door u uitgewerkte ontwerp-PIP van het N2000-deelgebied Dinkeldal Zuid met de bijlagen in goede orde ontvangen en kennisgenomen van de inhoud. In onze vergadering van 3 maart 2020 hebt u de plannen toegelicht.

Wij vragen voor de volgende punten uw aandacht bij de concrete uitvoering en inrichting van een aantal planonderdelen.

Wateroverlast

Uit hydrologisch onderzoek blijkt dat het waterpeil, na de herinrichting, plaatselijk tot 30 centimeter hoger uitkomt. In de wetenschap dat periodiek grote delen van het gebied inunderen, kan dit vervelende gevolgen hebben voor eigenaren in en buiten het plangebied van Dinkeldal Zuid. Wij verzoeken u in uw besluitvorming te borgen dat er in de uitvoeringsfase zodanige inrichtingsmaatregelen worden getroffen dat (extra) wateroverlast wordt voorkomen. Voor het vaststellen van eventuele vervolgschade verzoeken wij een nulmeting uit te voeren.

Schade als gevolg van inundaties buiten het plangebied Dinkeldal Zuid

Indien er alsnog sprake is van schade als gevolg van inundaties buiten het plangebied dan moeten betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat die schade wordt vergoed. Ook als gevolg van toekomstige inundaties. De planschaderegeling uit de wet ruimtelijke ordening biedt daarvoor onvoldoende zekerheid, met name voor toekomstige situaties. Wij verzoeken u bij uw besluitvorming te bevorderen, dat ook in de toekomst, verzekerd is dat schades als gevolg van inundaties voor vergoeding in aanmerking (blijven) komen.

Struinpad Glane

In het Inrichtingsplan voor de Dinkel is een struinpad opgenomen en het struinpad maakt deel uit van het ommetje dat aansluit op het Lagapad. Dit pad kan als wandelommetje gebruikt worden door de inwoners van Glane. Een wens vanuit het dorp wordt daarmee mogelijk gemaakt. Daarbij zou het mogelijk moeten zijn dat zoveel mogelijk inwoners, ook in fysieke zin, gebruik kunnen maken van dat pad. Dus ook bijvoorbeeld met hulpmiddelen zoals rolstoelers en scootmobielgebruikers als wel minder/invaliden in het algemeen. Wij verzoeken u daarom bij uw besluitvorming te betrekken dat het pad zodanig wordt ingericht dat het ook daadwerkelijk door zoveel mogelijk inwoners kan worden gebruikt. Met name de verharding en breedte van het pad vormen daarbij aandachtspunten.

Verkeersveiligheid

Het plan Dinkeldal Zuid voorziet in de verlegging en verlenging van het LAGA-fietspad tussen Gronau (Dld.) en de kern Losser. Het nieuwe tracé is zorgvuldig ingepast in het nieuw in te richten gebied en heeft een grote toeristische meerwaarde voor de gemeente Losser (en Gronau). Aandachtspunt bij de uitvoering of realisatie is en blijft de aansluiting/kruising van het pad op en met de Hoofdstraat bij Losser en de nieuwe kruising met de Glanestraat ter hoogte van Glane. De aansluiting van het fietspad op de Hoofdstraat wordt, in overleg met u als eigenaar/wegbeheerder, uitgewerkt. De veilige oversteek in de Glanestraat wordt momenteel uitgewerkt met de bestekvoorbereiding door “Samen werkt beter” voor de herinrichting van het plangebied. Wij verzoeken u, zowel als eigenaar/wegbeheerder als binnen “Samen werkt beter”, uw volle medewerking te blijven verlenen aan het realiseren van veilige oversteekmogelijkheden voor de fietsers. Bijvoorbeeld ook aan een eventuele herinrichting van de Hoofdstraat, ter hoogte van de kernrand van Losser, ter hoogte van de toegangsweg naar bedrijventerrein De Pol.

Voetgangerssluis

In het ontwerp-PIP Dinkeldal Zuid is een verbinding voor voetgangers tussen bedrijventerrein De Pol en het LAGA-fietspad opgenomen. Uit vooroverleg en de later ingediende zienswijzen bleek dat hier veel weerstand tegen bleef bestaan bij zowel individuele ondernemers als bij de overkoepelende ondernemersvereniging Stichting Parkmanagement Losser. Het fietspad heeft primair en voornamelijk een toeristisch recreatieve functie voor fietsers. Mede gelet op de angst voor de verkeersveiligheid en ongenood bezoek die bij ondernemers bleef bestaan is in de planvoorbereidingsfase van gemeentezijde aangegeven dat deze voetgangerssluis kan vervallen bij en met de vaststelling van het PIP door uw Staten. Wij hebben begrepen dat dit ook voorgesteld zal worden aan uw Staten. Van onze zijde verzoeken we u, wellicht ten overvloede, om de in het ontwerpplan opgenomen voetgangersverbinding met de vaststelling van het plan te laten vervallen, zodanig dat er uitsluitend sprake is van een doorgaande LAGA-fietsroute.

Natura 2000

Het plangebied in verband met de herinrichting van het Dinkelstroomgebied is groter dan het ter plaatse aangewezen Natura2000-gebied Dinkelland. Ter hoogte van bedrijventerrein De Pol zijn momenteel twee stikstofgevoelige alluviale bosjes aanwezig. Stroomdalgraslanden, waarvoor het N2000-gebied Dinkelland ook is aangewezen, ontbreken ter plekke. Daarmee zijn op dit moment, vanuit de Wet natuurbescherming (stikstofregelgeving), de twee stikstofgevoelig bosjes bepalend voor bedrijfsontwikkelingen op het bedrijventerrein. Als zich stroomdalgraslanden ontwikkelen binnen de huidige N2000-begrenzing kunnen die echter wel bepalend worden, met name vanwege de lagere kritische depositiewaarde van die stroomdalgraslanden. Met andere woorden stroomdalgraslanden zijn gevoeliger voor stikstofbelasting dan de al aanwezige alluviale bosjes. Ook nu is de mogelijkheid aanwezig dat zich stroomdalgraslanden ontwikkelen binnen het aangewezen N2000-gebied. In zoverre brengt het PIP Dinkeldal Zuid geen verandering in bedrijfsvoeringsmogelijkheden op De Pol. Dat wordt echter anders als het PIP Dinkeldal Zuid wordt vastgesteld door u en daarna de begrenzing van het N2000-gebied ter plekke wordt afgestemd op de ruimere PIP-plangrens. Dan kunnen zich stroomdalgraslanden ontwikkelen binnen het toegevoegde N2000-gebied. Deze dichterbij gelegen stroomdalgraslanden, binnen de uitbreiding van het N2000-gebied, vormen dan de bepalende en tevens beperkende factor voor ontwikkelmogelijkheden van bedrijven. Dat geldt niet alleen voor bedrijventerrein De Pol maar ook voor agrarische bedrijven die in de buurt van zo’n vergroting van het N2000-gebied gevestigd zijn. Naast de ingediende zienswijzen vragen wij u nadrukkelijk aandacht te besteden aan dit dilemma. Daarbij doelen we niet op het eventueel vergoeden van planschade maar op een benadering die recht doet aan alle belangen. Een mogelijke oplossing zou kunnen liggen in het vaststellen van het PIP en de herinrichting van het gebied, waarvan de noodzaak en nut niet ter discussie staan binnen “Samen werkt beter”. Met uw vaststellingsbesluit wijzigt de N2000- begrenzing ook niet. Daarvoor moet u een apart of opvolgend voorstel aan de minister richten. Indien de N2000-begrenzing niet wijzigt zullen ook de gevolgen voor de bedrijven niet wijzigen. Stroomdalgraslanden kunnen zich binnen en buiten het N2000-gebied (blijven) ontwikkelen. Dat is nu ook al zo. Alleen de stroomdalgraslanden die zich na de herinrichting binnen huidige N2000 begrenzing vormen zijn dan bepalend. Dat is nu ook zo. Kortom wij verzoeken u te onderzoeken of het mogelijk is het plan vast te stellen, het gehele gebied in te richten zoals voorzien, maar af te zien van een aanpassing van de formele begrenzing van het N2000-gebied Dinkelland. En dus ook geen verzoek daartoe te richten aan de minister. Indien dit niet mogelijk is dan vragen we u een passende oplossing te zoeken voor de probleemstelling zoals hiervoor geschetst. Dit vraagstuk zal zich waarschijnlijk ook elders aandienen, met name in situaties waarbij sprake is van uitbreidingsdoelstellingen voor beschermde habitattypen.

Waar nodig en mogelijk willen we graag een bijdrage leveren aan een gezamenlijke oplossing of uitwerking van de hiervoor geschetste aandachtspunten. Bij voorkeur binnen de bestaande samenwerking “Samen werkt beter”.

We vragen u om onze aandachtspunten bij uw besluitvorming te betrekken en zien uw reactie en besluit met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

 

De gemeenteraad van Losser,


 

Auteur: Theo Kip
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud