Aanvraag open eerste ronde incidentele subsidie

Aanvraag open eerste ronde incidentele subsidie

De gemeente geeft financiële steun aan activiteiten die de leefbaarheid van de gemeenschap bevorderen. Om activiteiten en initiatieven van inwoners, verenigingen en andere partijen (rechtspersonen) te kunnen ondersteunen en stimuleren.

Wethouder Harry Nijhuis: “Met deze incidentele subsidies kunnen we organisaties, die extra inspanningen verrichten, financieel ondersteunen. Dat is goed voor onze Losserse samenleving en onze inwoners. En als gemeente vinden wij het belangrijk om deze initiatieven van inwoners te stimuleren! Diverse organisaties hebben al een aanvraag ingediend.”

Tweede ronde incidentele subsidies

In 2020 is totaal € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Organisaties kunnen twee keer per jaar (in 2020 vóór 1 april en vóór 1 oktober) een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Voor de eerste subsidieronde 2020 is in totaal € 15.750 beschikbaar. Belangrijk is dat een aanvraag voor incidentele subsidie uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit ingediend moet worden bij de gemeente.

Dorpsbudgetten ook beschikbaar voor incidentele subsidies

Ieder jaar krijgen de verschillende dorpsraden een dorpsbudget. U kunt zelf contact opnemen met de eigen dorpsraad om een financiële bijdrage voor uw activiteit uit het dorpsbudget te krijgen. 

Activiteiten

Activiteiten die in aanmerking komen voor een incidentele subsidie zijn activiteiten die:

 • de leefbaarheid en inzet van vrijwilligers stimuleren;
 • de gezondheid en zelfredzaamheid van mensen bevorderen;
 • de actieve deelname aan sport en bewegen stimuleren;
 • recreatie en toerisme bevorderen;
 • kunst- en cultuurparticipatie bevorderen;
 • de armoede bestrijden;
 • de eigen kracht, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners bevorderen;
 • bijdragen aan de natuur- en milieueducatie.

Hoe vraag je een incidentele subsidie aan?

U kunt een incidentele subsidie aanvragen via het ‘aanvraagformulier incidentele subsidie’, dat te downloaden is via www.losser.nl.  Een aanvraag wordt niet toegekend als een organisatie ook zonder subsidie over voldoende gelden (eigen middelen of sponsoren) kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Ook verleend de gemeente geen subsidie voor activiteiten die al gestart zijn of die binnen 8 weken voor het aanvragen van de subsidie starten.

Bij de beoordeling van de verzoeken wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd betreffen geen reguliere/jaarlijkse activiteit; hiervoor kan, voor zover van toepassing, de structurele subsidie gebruikt worden.
 • Jubilea: een incidentele subsidie is mogelijk indien door de organisatie voor de jubileumactiviteit extra activiteiten worden verricht.
 • Nieuwe/bijzondere evenementen: een incidentele subsidie is mogelijk indien een organisatie een nieuw evenement wil opzetten of een kampioenschap (NK, EK) wil organiseren.
 • Cofinanciering: hoe hoger de eigen bijdrage van de aanvragende organisatie, hoe groter de kans op een incidentele subsidie.
Auteur: Peter Langela
Geplaatst in: Archief, Nieuws
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud