Nieuws

Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detail van RES Twente

Windturbines spandoek

Door de Stichting Tegenwind Noordoost Twente (STNOT) is deze week een zeer uitgebreide Zienswijze ingediend bij zowel de Provincie Overijssel als de RES Twente. De Zienswijze heeft betrekking op de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD). In de NRD komen besluitvorming en procedures met betrekking tot de voorgenomen plannen voor windturbines uitgebreid aan de orde. Reden voor STNOT hier uitgebreid op te reageren. De Zienswijze is medeondertekend door enkele andere organisaties elders in Twente die zich verzetten tegen windturbines.

De Zienswijze bevat een groot aantal vragen en tevens suggesties voor verbetering en aanpassing van het windbeleid.

Kern daarbij:

1. De besluitvorming over de energietransitie zou veel transparanter moeten worden.

2. Onderbouwing van gemaakte keuzen wordt gemist.

3. Bestuurders, zowel lokaal als provinciaal omzeilen voortdurend lastige keuzes.

STNOT refereert daarbij ondermeer aan een zeer recent verschenen onderzoek van TNO, waarin is geconstateerd dat het Nationale Klimaatakkoord (2019) tot stand is gekomen op basis van éénzijdige, onzorgvuldige consultatie en zonder volledige consensus van betrokken partijen.

De bezwaren van STNOT richten zich op 5 aspecten:

1. Er is alleen een keuze gemaakt voor grootschalige opwek door windenergie zonder ruimte voor alternatieve opwek (geothermie, kernenergie etc.)

2. De Provincie wil de NRD vaststellen per 1 juli, ondanks dat minister Jetten heeft aangegeven dat pas eind 2023, mogelijk zelfs begin 2024 de resultaten bekend zullen worden van onderzoek naar afstandsnormen.

3. Op eerdere Zienswijzen over NRD nationaal (toen nog ingediend van de Stichting Behoud Twents Landschap) is nog steeds geen reactie gekomen.

4. De opstellers hebben niet de in het Verdrag van Aarhus neergelegde inspraak procedures alsmede de Europese Richtlijnen daarvoor in acht genomen en evenmin de Nederlandse Richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling.

5. De RES Twente heeft al (sinds de RES 1.0) een MER-plicht (Milieu Effect Rapportage) die tot op heden niet is nagekomen.

De Zienswijze bevat een oproep om meer aandacht en invulling te geven aan het begrip maatschappelijk draagvlak in plaats van alleen maatschappelijke acceptatie van windturbine plaatsing. Daarnaast wordt opgeroepen om meer aandacht te besteden aan gezondheidsaspecten naast landschappelijke en milieutechnische aspecten.

 

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser