Nieuws

Welzijn

Cliëntenraad Zorggroep Sint Maarten op zoek naar nieuwe leden

Sint Maartens Stede

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van de Zorggroep Sint Maarten. In bijgevoegde brief maakt de cliëntenraad duidelijk wat hun taak is en waaruit hun werkzaamheden bestaan. Een nuttig instituut dat op grond van wettelijke basis haar bestaansrecht heeft gekregen.

Informatie over de Cliëntenraad Zorggroep Sint Maarten

Wie zijn we en wat doen we? Wat doet de cliëntenraad

De Regionale cliëntenraad Losser ( RCR ) komt op voor de belangen van alle cliënten die in bovengenoemde regio zorg ontvangen van Zorggroep Sint Maarten. Deze zorg kan gegeven worden in een huis van de Zorggroep, in de thuissituatie, en aan cliënten die een dagvoorziening bezoeken. De cliëntenraad wil aansluiten bij de behoeften van cliënten, familie en verwanten. Ze zijn bereid de dialoog aan te gaan, te luisteren en echt iets te doen.

Voorbeelden hiervan zijn;

  • Bijdragen aan de kwaliteit van zorg, veiligheid, voeding, etc.
  • Invloed uitoefenen op de kwaliteit van de besluiten van het bestuur
  • Vergroten van de clientgerichtheid van de zorg.

Zorggroep Sint Maarten wil vanuit haar visie ”waardevolle zorg” dat mensen die zorg en ondersteuning krijgen, daarover kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Een belangrijke rol hierin speelt de Cliëntenraad. Zij heeft namelijk instemmingsrecht en denkt mee over het beleid van Zorggroep Sint Maarten.

Zorggroep Sint Maarten heeft één Centrale Cliëntenraad en vijf Regionale Cliëntenraden. De Regionale Cliëntenraden denken op lokaal niveau mee over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn en hebben regelmatig overleg met de Regionale Manager binnen de zorggroep. Deze adviezen dragen ertoe bij dat de zorg nog beter aansluit bij wat cliënten nodig hebben. De Regionale Cliëntenraden geven advies aan de Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad neemt het advies mee in haar overleg met de Raad van Bestuur.

Welke rol heeft de cliëntenraad?

Spreekbuis en contact.

De Cliëntenraad is een spreekbuis voor alle cliënten die wonen binnen één van de huizen, van de wijkverpleging en de dagvoorziening van de Zorggroep. De Cliëntenraad wil op de hoogte zijn van wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Dit alles met als doel de cliënten en hun vertegenwoordigers in staat te stellen inspraak uit te oefenen.

Antenne

De Cliëntenraad vangt signalen op over algemene klachten, wensen en behoeften van cliënten die zorg ontvangen van Zorggroep Sint Maarten. Deze worden aan de orde gesteld tijdens een overleg met de Regio Manager. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele klachten van cliënten, maar biedt graag een luisterend oor en adviseert in individuele situaties. Bij individuele klachten kan men zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de Zorggroep.

Adviseur

De Cliëntenraad heeft adviesrecht en geeft gevraagd en ongevraagd advies met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te borgen en indien nodig te verbeteren.

Waarom een cliëntenraad?

De Cliëntenraad is bij wet geregeld vanuit de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMCZ 2018) voor cliënten van een zorginstelling, wijkverpleging en dagvoorziening.

Samen

Uiteraard kunnen wij dit werk niet alleen doen, maar is dit zorggroep breed en zijn wij allen direct of indirect betrokken bij het welzijn van onze cliënten. Uiteindelijk dragen we samen bij aan een betere en mooie toekomst voor onze ouderen.

De cliëntenraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Astrid Koopman, tel. 06- 10453894 Heeft u belangstelling om lid te worden? Dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris.

Vensters: 
afbeelding van Sietse Smit

Door: Sietse Smit

Redacteur, schrijver en regisseur.