Nieuws

Gemeente

Kerngroep Zandhuizerweg stuurt brief naar gemeente over windturbines

Windmolens

De partijen die in en rond De Lutte samenwerken onder de naam Kerngroep Zandhuizerweg, hebben  in de strijd tegen de voorgenomen plaatsing van windturbines in het Nationaal Landschap Noordoost Twente in een brief aan het College en de Raad van Losser hun onvrede geuit over het feit dat de procedure rond de ingediende Zienswijzen op de conceptnota Windbeleid  na meer dan 2 jaar wordt stopgezet. 

Het College van B en W heeft hiertoe besloten onder verwijzing naar hun keuze om in het kader van het dit jaar gesloten coalitieakkoord het windbeleid in de ijskast te zetten. De Kerngroep onderzoekt momenteel of dit bestuursrechtelijk en juridisch wel kan. Als daaruit mocht blijken dat dit mogelijk is,  dringt ze er op aan om minstens een analyse te maken van alle ingediende bezwaarschriften, waaruit blijkt hoe de verhouding voorstanders tegenstanders ligt. Ook is men benieuwd naar de wijze waarop andere NOT gemeenten als Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen hier in staan.

Kernpunt bij alles blijft het feit dat, ook met overname van de regie inzake het Windbeleid door de provincie nog steeds geen begin is gemaakt met noodzakelijke MER procedures, terwijl de planvoorbereiding in volle gang is. De groep dringt erop aan dat de gemeente Losser de regie terug vraagt. 

 

De Lutte, 10 oktober 2022

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser en i.a.a. de leden van de Gemeenteraad van Losser.

 

Geacht College, 

Energie van NOT heeft in het najaar van 2019  het concept windbeleid voor de 4 NOT gemeenten, als samenwerkingsverband voor de energietransitie, ter inzage gelegd. Hierop konden zienswijzen worden ingezonden. SBTL heeft met anderen tezamen in januari 2020 een Zienswijze ingediend en  deze tevens aangeboden aan de 4 NOT gemeenten, die samenwerken in Energie van Noordoost Twente. Besluitvorming en reageren is in de periode daarna tot 2 keer toe uitgesteld, ondanks regels dat bij beantwoording van Zienswijzen wettelijk vastgestelde termijnen gelden. 

Op 4 oktober ontvingen wij uw brief inzake het intrekken van het besluit concept windbeleid. Met verbijstering hebben wij kennisgenomen van de inhoud van deze brief die,  naar wij hebben vernomen ook naar alle andere indieners van Zienswijzen op het concept windbeleid is verzonden. 

Uiteraard was ons bekend dat bij de vorming van het nieuwe College het windbeleid "in de ijskast" werd gezet. Maar dat dit impliceert, dat daarmee ook de procedure rond de afhandeling van de talloze bezwaarschriften van de agenda verdween, is voor ons onbegrijpelijk en niet acceptabel.  

Inmiddels is door de grootte en het vermogen van de voorgenomen turbines de regie overgenomen door de provincie Overijssel. Een besluit dat hielp een coalitie te vormen tussen partijen die tegengesteld denken over het windbeleid.   

Zo wordt het , door het oude College van B en W voorgenomen windbeleid,  er alsnog "doorgejast". Het lijkt er op dat het huidige College en de Raad zich daarmee van zijn verantwoordelijkheid voor haar bewoners onttrekt.

Wij hebben de volgende vragen resp. opmerkingen: 

  1. Als u niet tot reageren op Zienswijzen wilt overgaan, kunt u dan minstens een globale analyse van de ingediende Zienswijzen maken, waaruit blijkt hoeveel indieners instemmen met het aanvankelijk voorgenomen beleid in de conceptnota Windbeleid, en hoeveel tegenstanders er zijn en welke argumenten daarin dominant aanwezig zijn? 
  2. Heeft u onderzocht of het bestuursrechtelijk/juridisch wel kan en mag om op deze wijze met de ingediende bezwaarschriften om te gaan. (Wij hebben het vermoeden dat dit niet kan en zullen dat ook zelf gaan toetsen in overleg met externe deskundigen).
  3. Graag willen we ook uitsluitsel over hoe de 3 andere NOT gemeenten omgaan met "het ijskast beleid" van Losser . De ambitie was immers om met elkaar in Energie van Noordoost Twente windbeleid te voeren. Is die ambitie wellicht ook in de ijskast gezet of valt te verwachten dat zij wel nog indieners van Zienswijzen gaan beantwoorden?
  4. Ons is gebleken uit overleg met de Provincie dat de gemeente de regie kan terugvragen van de Provincie. Andere Twentse gemeenten gingen u daarin voor. Ons is ook niet duidelijk wat de rol en de competentie van lokaal bestuur zijn in verhouding tot  die van de provincie. Wij dringen erop aan dat de gemeente de regie terug vraagt. Naar ons gevoel zijn de belangen van de burger beter gediend bij een korte lijn naar het lokale bestuur dan naar een provincie die ook windturbine-ambities heeft. 
  5. Ons is tot op heden nog niets gebleken van enige poging om te komen tot draagvlak onderzoek of maatschappelijke acceptatie. Met de regie bij de Provincie wordt de zorg daarover alleen maar vergroot.  Het lijkt erop dat iedereen voor de vorm spreekt over de noodzaak van maatschappelijke acceptatie, maar dat onderwijl de planvoorbereiding voor windturbines in volle vaart in gang is gezet, overigens zonder noodzakelijke MER procedure! Zo wordt het een wassen neus. 
  6. Steeds horen wij rondzingen dat er sprake zou zijn van de oprichting van een LEI, lokaal energie initiatief. Schoorvoetend wordt op 14 okt. en 18 nov. in een ‘meedenktank’ de mogelijkheid geboden ‘mee te praten’. Dat is bij slechts weinigen bekend, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen. (NB Uiteraard hebben wij ons daarvoor aangemeld,  maar doen dat met de vrijheid te komen tot andere keuzen dan die voor windturbines.)
  7. Hoe kijkt u aan tegen vaststellen toekomstig windbeleid, gaat dat überhaupt nog gebeuren en zo ja wanneer kunnen we dat verwachten en waar hangt dit van af ?  Het beleid wordt nu immers door de Provincie bepaald. U kunt hooguit invloed op de omgevingsvergunning voor de bouw hebben.
  8. Er is toch ook een RES 2.0 in voorbereiding? Wij dringen er op aan dat u bijtijds de belanghebbenden , inwoners hoort alvorens via de Raad daarover besluiten te nemen. 

Onze conclusie: Het lijkt er op,  dat het proces dat voor het bouwen van windturbines nodig is,  op geen enkele wijze een normaal, democratisch en juridisch traject volgt. U laat zich ringeloren door een Provincie en niet te vergeten door een RES-organisatie die feitelijk een adviesgroep is (met wisselend ingehuurde externe adviseurs) zonder juridische status. Met belangstelling wachten we uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Thom Weterings, voorzitter Stichting Behoud Twents Landschap

Mede namens Ton van Dokkum, (ATT-consultancy), Gerald Notkamp, namens Aanwonenden Zandhuizerweg De Lutte, André Bijkerk namens de Landgoedeigenaren Lutterzand e.o., Jan Nijhuis, namens de Stichting Douane Expediteursgebouw Oldenzaal Autoweg en de Stichting Een brug te weinig, Leo van der Stelt namens de Stichting Leven met de Aarde.

Vensters: 
afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser