Nieuws

Gemeente

Natuur Recreatie

Geen wind- maar zonne-energie in Noordoost Twente

Windmolens

De Stichting Tegenwind Noordoost Twente heeft de gemeenten en provincie Overijssel opgeroepen, met het oog op de weerstand tegen de gigantische hoge windturbines, gekoppeld aan de onzekerheid over de eisen van de Milieu Effecten Rapportage, de opgave voor de opwek van duurzame energie veel meer te realiseren door zonne-energie op daken.

Er is in Twente veel meer draagvlak voor zonne-energie dan voor windenergie op land. Omdat zonne-energie ook deel uit maakt van de RES, roepen zij de gemeenten en provincie op hierop meer nadruk te leggen.

Details hebben wij uitgewerkt in bijgaande brief aan de statenleden en de gemeenteraadsleden. Zij doen een dringend beroep op allen en vragen om creativiteit en daadkracht.

Aan de leden van de Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraadsleden van de gemeenten Overijssel.

De Lutte, 23 februari 2023

Geachte statenleden en gemeenteraadsleden,

Graag vragen we uw aandacht voor het volgende.

Vorig jaar bent u bijna allen akkoord gegaan met RES 1.0, waarmee u zich heeft gecommitteerd aan de opgave voor opwek van duurzame energie van West Overijssel en Twente. Dit zou daardoor op een bepaalde vastgestelde wijze moeten gaan gebeuren. Dat is een politieke verantwoordelijkheid. Daarnaast heeft u ook uw verantwoordelijkheid naar de bewoners.

Het windbeleid staat momenteel in de provincie en de meeste gemeenten nadrukkelijk ter discussie. Er is onrust, omdat de meeste gemeenten het initiatief willen houden, maar de provincie het ook voor een belangrijk deel zou kunnen overnemen.

Echter het zonne-beleid is ook deel van de hele Regionale Energie Strategie.

Wij willen u oproepen om, in navolging van meerdere gemeenten en met het oog op de weerstand tegen de grote, gigantische windturbines gekoppeld aan de onzekerheid van de Milieu Effect Rapportage, die nog enige tijd zal voortduren, de opgave voor de opwek van duurzame energie veel meer te realiseren door zonne-energie op daken.

Daarmee geeft u meer ruimte om de belangen van veel bewoners te behartigen.

Bovendien is er voor zonne-energie aanzienlijk meer maatschappelijk draagvlak dan voor windenergie. Ook is de kans groter dat de opgave voor 2030 beter gehaald wordt met zonne-energie. En, zoals de RES en de NRD- RES 2.0 meldt, is de doelstelling voor zonne-energie nu al behaald. Dat geeft het succes van opwekking met zonnepanelen aan. Wij pleiten daarom voor gerichte voortzetting hiervan.

Over de mogelijkheden van zon op dak verwijzen wij naar een eerder door ons bekend gemaakt rapport van Deloitte en naar andere onderzoeken, die per gemeente hebben aangetoond dat er voldoende geschikt dakoppervlak is om het huishoudelijk verbruik van elektriciteit volledig te dekken, plus nog een groot deel van het totale verbruik.

Daarnaast wijzen we op de inzichten van de afgelopen jaren die pleiten voor meer opwek van zonne-energie:

  • oost-west ligging van zonnepanelen is ook aantrekkelijk
  • opwek dichtbij de gebruikers is wenselijk vanwege betere bewustwording van gebruiksmogelijkheden en bespaarmogelijkheden
  • opwek dichtbij de gebruikers geven de mogelijkheid om via verhuur van eigen dak aan coöperaties opbrengsten mogelijk te maken voor gebruik in de eigen omgeving
  • gebruik van de opslagmogelijkheden van elektrische auto’s maken betere opslagmogelijkheden mogelijk bij woningen
  • opwek dichtbij de gebruikers geven geringere netbelasting (net congestie)

Opmerkelijk in dit verband is, dat we bij de start van de energietransitie nog spraken over de Trias Energetica en ‘no regret’ maatregelen. Daarover zien en horen we al geruime tijd niets meer. Dit terwijl ons inziens dit buitengewoon reële, zinvolle en waardevolle uitgangspunten zijn, die beslist nog steeds gelden of misschien in waarde wel zijn toegenomen, vooral als het om ‘no regret’ gaat.

Wij willen benadrukken dat zon op dak ook een betere verdeling van lusten en lasten zal gaan geven. Anders gezegd, de bewoners/bedrijven ondervinden een groot rechtstreeks voordeel bij hun keuze en daarnaast wordt de potentie van kleinschaligheid en bewustwording van het juiste gebruik van elektrische apparatuur op het juiste moment veel beter benut.

Kortom, ons inziens een win-winsituatie.

Wij verzoeken u onze oproep op de agenda van de provinciale staten en de gemeenteraden te plaatsen en dit te bespreken. Ook vragen we u om creativiteit en daadkracht.

Wij wensen u veel wijsheid en inzicht..

Wij gaan graag met u in gesprek om meerdere aspecten van de energietransitie te bespreken.

Stichting Tegenwind Noordoost Twente.

Bentheimerstraat 105

7587 NG De Lutte

Tel. 06-53785718

e-mail: j.nijhuis@a-1-expediteurs.nl

Jan Nijhuis, voorzitter

 

afbeelding van Nieuwsredactie Hallo Losser

Door: Nieuwsredactie Hallo Losser