Gemeente

De Participatieraad: advies aan B&W namens de burgers van Losser

De gemeente Losser heeft een Participatieraad. De Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies op het voorgenomen beleid van Burgermeester en Wethouders. De Participatieraad bestaat uit 9 leden en zoekt nog een lid dat zich bezig houdt met het Sportbeleid in de gemeente Losser.

Sinds 1 september 2015 heeft de gemeente Losser een Participatieraad. Deze Participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies op het voorgenomen beleid van het college van B&W zoals beschreven in de Participatiewet (voormalig WWB, Wajong en WSW, nieuwe WMO, Jeugdwet), Cultuur en Sport.

Naast het geven van advies heeft de Participatieraad ook als taak ontwikkelingen over alle zaken die van belang zijn voor het perspectief van de inwoners van de gemeente Losser te signaleren. Hierbij staat de maatschappelijke positie van de inwoners centraal.

Op basis van zelfredzaamheid moet elke inwoner, ongeacht de eventuele beperkingen, leeftijd, afkomst, godsdienst of inkomen maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare voorzieningen, zodat deelname aan de samenleving mogelijk is.

De Participatieraad wil graag worden geïnformeerd, om des te beter haar werk te kunnen doen en heeft daarvoor de informatie nodig waarover de inwoners van de gemeente Losser beschikken. Klachten, bezwaarschriften en andere aangelegenheden die individueel van aard zijn, dan wel op individuele personen betrekking hebben worden niet in de Participatieraad behandeld.

Bereikbaarheid:

Participatieraad Sociaal Domein Losser
Postbus 90
7580 AB Losser
participatieraadlosser@gmail.com

Samenstelling

Voorzitter: Harry Stopel
Secretaris: vacature
Penningmeester: Rob Swennenhuis
Lid: Irma Davina
portefeuillehouder beleidsveld WMO Lid: Aletta Velt
portefeuillehouder beleidsveld Cultuur Lid: Robert Olde
Heuvel; portefeuillehouder beleidsveld Werk en Inkomen Lid: Mieke Lavrijssen
portefeuillehouder beleidsveld Sport Lid: Anne Poorthuis
portefeuillehouder beleidsveld Jeugd Lid: Irina van de Steeg
beleidsveld WMO Lid: Rob Swennenhuis
beleidsveld Jeugd: 

De Participatieraad komt 1x per maand bij elkaar in De Lutte, Overdinkel of Losser.