Nieuws

Financiën gemeente Losser weer op orde

“Er is veel werk verzet. Losser sluit 2014 af met een positief financieel resultaat. De gemeente Losser heeft het jaar 2014 met een positief resultaat van € 1.045.147 afgesloten.” Zegt, niet geheel zonder trots, Wethouder Financiën Joop Hassink: “Dit positieve resultaat is te danken aan het stringente financiële beleid, dat we hebben gevoerd.

Ook een aantal meevallers dat we hebben gehad, heeft bijgedragen aan het positieve jaarresultaat over 2014. Bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, die we van de rijksoverheid krijgen, viel hoger uit. Verder is een subsidieafrekening goed uitgepakt en was over de bijdrage aan de gemeente Enschede, voor de uitbesteding van de bedrijfsvoering, minder btw verschuldigd dan waarmee we in eerste instantie rekening hadden gehouden. De instroom van uitkeringsgerechtigden in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Bijstand voor Zelfstandigen (BbZ) heeft anderzijds tot hogere uitgaven geleid dan was begroot. Een financieel nadeel van krap € 450.000.

Het College van B&W stelt de gemeenteraad nu voor om een deel van het voordelig saldo, 489.000 euro, te gebruiken voor het uitvoeren van een aantal beleidsprioriteiten. Het resterende bedrag van 557.000 euro zou moeten worden toegevoegd aan de algemene risico reserve van de gemeente. Wethouder Hassink: “door het op deze wijze besteden van het batig saldo komt het weerstandsvermogen van de gemeente Losser weer op het gewenste niveau. En dat vinden we als college van B&W erg belangrijk. Verder wil ik benadrukken dat dit resultaat mede is geboekt door de positieve opstelling van de Raad en het meedenken en meewerken door de ambtenaren die met deze materie belast waren.”

Door de gerealiseerde bezuinigingsmaatregelen is de financiële huishouding van Losser in rustiger vaarwater terecht gekomen. Het college stelt de raad voor om het positieve jaarresultaat aan de volgende prioriteiten toe te kennen: Het faciliteren van de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied (17.500 euro) het niet bestede deel van het participatiebudget van 2014, groot € 86.000, te bestemmen zodat dit budget beschikbaar blijft voor de cliënten die ondersteuning nodig hebben bij een participatie- en/of integratieproject. Uitvoeren van een archiefbewerkingsplan (35.000 euro) om eerder vastgestelde tekortkomingen weg te nemen. Reserveren van 350.000 euro vanwege de veranderde boekhoudregels voor de reservering van vakantiegeld. Losser krijgt weer code groen van de provincie Overijssel. Losser heeft een Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht (IBT) met de provincie Overijssel.

Het college van B&W is verheugd dat het algemene beeld van de provincie op de toezichtdomeinen voor de gemeente Losser in 2015 voor de eerste keer ‘groen" is. In de voorgaande jaren was dit steeds oranje. De toezichtdomeinen zijn: Financiën, Archief, Vergunningverlening (Wabo), Huisvesting statushouders en Ruimtelijke Ordening.

De web versie van de Jaarstukken 2014 kan worden bekeken via: http://vds04.novulo.com/budgetting/losser/jr2014.aspx
LET OP. Deze link werkt onder MS Explorer niet goed.
Gebruik van deze link met Mozilla Firefox of Google Chrome wordt aanbevolen.

afbeelding van Peter Langela

Door: Peter Langela

Peter Langela (1962) is nieuwsredacteur en bestuurslid van Hallo Losser en van RTV-Losser. Hij is ondernemer en werkt daarnaast voor de Universiteit van Twente als business developer bij Novel-T. Peter is actief op Twitter als @peterlangela.