Nieuws

Ingezonden brief namens omwonenden voormalig terrein Top Craft

Hallo Losser heeft een ingezonden brief ontvangen namens de omwonenden van het voormalig terrein Top Craft. In deze brief vragen omwonenden zich af of participatie een eng woord is voor de gemeente Losser.

Peter Hooge Venterink is de schrijver van de onderstaande brief:

Zowel in de Tubantia als in Hallo Losser verschijnt op 3 oktober 2018 het artikel over een nieuw woongebied op voormalig terrein Topcraft in Losser. In het artikel wordt wethouder Nijhuis geciteerd: “Nu duidelijk is hoe het eruit komt te zien willen wij ook een informatieavond beleggen zodat iedereen weet hoe het gaat worden”. Tevens staat in het artikel aangegeven: “Ook wordt verwacht dat omwonenden zich zullen verzetten tegen het plan”.

Waar is dit laatste op gebaseerd? Met ons als omwonenden is door zowel de ambtelijke organisatie, als het College van B&W, als het bestuur van CPO-Losser nooit gesproken over de mogelijke ontwikkeling van het voormalig Topcraft terrein. Gemakshalve vergeet de wethouder de ondernemers en de kinderopvang te benoemen die nu op deze locatie activiteit ontplooien. De gemeente betrekt de omwonenden niet bij de planvorming, maar er wordt tegelijkertijd wel gezegd dat er weerstand wordt verwacht van deze omwonenden? Wij voelen ons als omwonenden niet serieus genomen. De gemeente heeft nu, door het nalaten van participatie in de planontwikkeling, haar eigen weerstand gecreëerd.

Belangrijkste pijlers

Participatie is een van de belangrijkste pijlers onder de nog vast te stellen Omgevingswet. Gemeenten werken intussen al lang in de geest van deze wet. Niet voor niets wordt participatie voorgeschreven. Vroegtijdig betrekken van de omgeving bij het ontwikkelen van nieuwe plannen zorgt er namelijk voor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Participatie zorgt daarnaast voor meer draagvlak en betere besluiten. Maar wat doet de gemeente Losser? Zij slaat het principe van participatie volledig in de wind. Hoe kan het waar zijn dat de wethouder aangeeft dat, nu de planvorming gereed is, hij even gaat uitleggen hoe het gaat worden. Dan denk je in eerste instantie dat de wethouder mogelijk verkeerd is geciteerd in het artikel. Maar nee helaas, het klopt wat er staat.

11 oktober ter visie

Het ontwerpbestemmingsplan wordt 11 oktober ter visie gelegd. De inhoud van dit plan is dus nog niet gepubliceerd. Wij omwonenden moeten het nu doen met artikelen in kranten, waaruit blijkt dat er 30 woningen komen op het terrein, en met de structuurvisie die binnenkort wordt vastgesteld in de Raad. Hierin staat aangegeven dat locatie Topcraft een gebied is “dat vraagt om transformatie naar woningbouw ”. Ook deze structuurvisie is (bijna) zonder enige vorm van participatie door het College opgesteld, zoals enkele fracties in de laatste vergadering van de commissie Ruimte kritisch opmerkten. Tijdens de komende informatieavond wordt het plan “even” toegelicht. Daar moeten wij het als inwoners van Losser dan mee doen.

Niet de juiste woningen op de foto

De foto bij het artikel geeft, zoals wij begrijpen uit de wandelgangen, niet de juiste woningen weer? Wat wel duidelijk is, is dat de omvang van het plangebied in ieder geval veel te klein is om woningen in deze ruime setting te kunnen bouwen. Omdat participatie in het voortraject is nagelaten door bovengenoemde geledingen, zitten wij als omwonenden en direct betrokken met vele vragen. We zullen ons voor het eerst laten informeren tijdens de informatieavond en bestuderen vervolgens het ontwerp - bestemmingsplan. Pas daarna kunnen, en zullen we inhoudelijk reageren op de voorgestelde planvorming.

Voor de toekomst van Losser en zijn inwoners is het van belang dat het College van B&W gaat werken in de geest van de Omgevingswet, en niet wacht tot de formele inwerkingtreding per Januari 2021.

Peter Hooge Venterink

 

afbeelding van Ingrid Legters

Door: Ingrid Legters

Ingrid Legters redactiespil van Hallo Losser, huis-tuin en keuken journalist en bestuurslid. Ben geboren in Weesp en ben later verhuisd naar Enschede.  Nu woon ik samen met mijn man 30 jaar in Losser, ben moeder van een dochter. Na een oproep van Hallo Losser voor meer vrijwilligers heb ik me aangemeld.