Humor

Denn’blues.

De kater zuukt zien blue sweet shoes.

Want hij geet noar de Losserse Denn’nblues.

Wat ’n muziek wat ’n blues, helemoal te gek.

Zelf de Brilmansdenn’nkraai’n hoal’n de bek.

Later thuus zee hij teeg’n zien poesje.

“Hik, volg’nd joar goa ‘k weer heur snoesje.”