Gezondheidszorg

Twentse gemeenten zetten actief in op verbeteren pleegzorg en gezinshuisopvang

Expertise en krachten bundelen en delen

 

Twentse gemeenten zetten actief in op verbeteren pleegzorg en gezinshuisopvang

De veertien Twentse gemeenten willen dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een duurzame gezinssituatie. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is binnen het eigen gezin, moeten kinderen, zo lang als dat nodig is, in een andere stabiele gezinssituatie kunnen wonen.

Om dat te realiseren hebben de gemeenten samen met de betrokken instellingen een vooruitstrevend Plan van Aanpak opgesteld.

Belangrijk onderdeel van dit plan is de oprichting van een Expertisecentrum, waarin jeugdzorgaanbieders samenwerken om pleegouders en gezinshuizen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Voor een stabiele ontwikkeling van een kind tot zelfstandige volwassene is een duurzame gezinssituatie een belangrijke voorwaarde. Voor kinderen die door omstandigheden buiten hun eigen gezin moeten opgroeien, is dat niet altijd vanzelfsprekend. Als een kind in een pleeggezin of gezinshuis wordt geplaatst, is de inzet dat die plaatsing zo lang duurt als nodig is.

Deze plaatsen zijn echter niet altijd beschikbaar. Bovendien zijn deze voorzieningen voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers, de pleegouders. Van hen wordt steeds meer gevraagd, onder andere omdat de laatste jaren kinderen met steeds zwaardere problematiek worden opgevangen door pleegouders en in gezinshuizen.

Ook vraagt het veel van gezinshuisouders om 24x7 als professional één of meer kinderen thuis te begeleiden.

Een gezinshuis is een gezinsvorm waarbij in ieder geval één van de ouders een jeugdzorgprofessional is. De kinderen worden opgenomen in het gezin van deze gezinsouder en intensief begeleid.

Expertisecentrum

Om te zorgen dat kinderen zo goed en stabiel mogelijk worden opgevangen en begeleid, zetten de 14 Twentse gemeenten komende jaren actief in op 5 uitgangspunten:

* meer samenwerking tussen betrokkenen (instellingen, ouders, pleegouders, gezinshuisouders, gemeenten)

; * meer maatwerkmogelijkheden in opvangvormen, zodat kinderen op de best passende manier begeleid kunnen worden;

* meer informatie-uitwisseling zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en mogelijkheden;

* het realiseren van een ruimer bestand van plekken in duurzame gezinsvormen;

* meer ondersteuning van pleegouders en gezinshuisouders bij praktische belemmeringen. Deze uitgangpunten krijgen komende anderhalf jaar onder andere vorm in de oprichting van een expertisecentrum. In dit centrum zullen aanbieders in jeugdzorg kennis bundelen en intensief samenwerken om pleegouders en gezinshuizen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun taak.

“Elk kind heeft recht op een gewoon gezin”

Pieter van Zwanenburg, portefeuillehouder Jeugd en bestuurlijk verantwoordelijk voor dit project:

“Als Twentse gemeenten zijn we al een tijd bezig om de zorg zo goed mogelijk te organiseren rondom het kind. Dit project is daar een goed voorbeeld van.

Elk kind heeft recht op een gewoon gezin. Met dit Plan van Aanpak werken we er samen hard aan om dat mogelijk te maken. We stimuleren een nog betere samenwerking tussen instanties en instellingen en dat pleeg- en gezinshuisouders de nodige ondersteuning krijgen.

Want zij zijn van onschatbare waarde voor onze Twentse jeugd.” Het gezamenlijke Plan van Aanpak van de Twentse gemeenten wordt in de komende anderhalf jaar uitgevoerd onder leiding van OZJT/

Samen14, samen met de betrokken partners.

Voor meer  de redactie:  kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Hof van Twente: 0547 – 858585.

Vensters: 

Contactgegevens

Losser