Gemeente

Profiel participatieraad

De Participatieraad heeft als taak het College van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren

De Participatieraad heeft als taak het College van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren, evenals ontwikkelingen te signaleren over alle zaken die van belang zijn voor de burgers zoals beschreven in de Participatiewet, (voormalig WWB, Wajong en Wsw) nieuwe Wmo en de Jeugdwet.

De Participatieraad zal ook adviezen uitbrengen met betrekking tot de beleidsdomeinen cultuur en sport, voorzover het om participeren van burgers gaat.

Zij doet dit vanuit het perspectief van de burger / cliënt / gebruiker.

Hiermee is zij een belangrijke en kritische gesprekspartner van B&W. Middels een verordening op de Participatieraad wordt vastgelegd wat de taken en bevoegdheden zijn.

Door decentralisatie van wetgeving is er in het gemeentelijk beleid ruimte voor initiatieven van burgers om voor zichzelf en anderen activiteiten te ondernemen die de eigen regie en verantwoordelijkheid versterken.

Dit is verankerd binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, waar zelfregie, sociale verbondenheid en zelfredzaamheid de belangrijke kerndoelen zijn.

De leden van de Participatieraad nemen allen deel zonder last of ruggespraak.

Zij zijn woonachtig in de gemeente Losser en bereid zich in te zetten voor 1 dagdeel per week voor een periode van vier jaar.

De leden van de Participatieraad zijn niet werkzaam in de gemeentelijke organisatie en hebben geen eigen, commercieel, politiek of ander belang.

Contactgegevens

Participatieraad

J.S. Bachstraat 20
7582 EN LOSSER

participatieraadlosser@gmail.com