Gemeente

Inspraak "Re-integratieverordening".

Inspraak "Re-integratieverordening".

Het college van burgemeester en wethouders van Losser gaat de gemeenteraad voorstellen een nieuwe Re-integratieverordening vast te stellen. Vanaf 1 januari 2017 gelden twee wetten die gevolgen hebben voor de uitvoering van de Participatiewet en aanverwante regelingen.

Het betreft de: a. Wet stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet; b. Wet verplichte aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Door deze nieuwe wetgeving moet de Re-integratieverordening van de gemeente Losser aangepast worden.

De wijzigingen in de Re-integratieverordening hebben betrekking op: * aanpassingen van de loonkostensubsidie, zodat het voor gemeenten en werkgevers eenvoudiger wordt om mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen; * de gemeente moet “beschut werk” verplicht invullen, de bedoeling hiervan is om mensen die wel arbeidsvermogen hebben, maar voor wie een beschutte werkomgeving de enige manier is om te participeren op de arbeidsmarkt, meer uitzicht op werk te bieden in een beschutte werkplek.

De inwoners van de gemeente Losser en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen daarover kenbaar te maken. Daarom kunt u van 19 mei 2017 tot 30 juni 2017 het ontwerp van de Re-integratieverordening bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden op maandag t/m vrijdag inzien.

Tot 30 juni 2017 kunnen de genoemde inwoners en belanghebbenden, naar keuze, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp-verordening.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.

U zet daarin duidelijk de datum, uw naam, adres, woonplaats en handtekening

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen en/of meer informatie neem dan contact op met onze medewerker, mevrouw T. Hinrichs, telefoon 053 5377279.