Gemeente

Besluitenlijst B & W Losser week 37

1.Afhandeling vijf planschadeverzoeken Geurmeij Overdinkel.

Eind 2015/begin 2016 heeft uw college met betrekking tot een vijftal planschadeverzoeken in relatie tot de Geurmeij in Overdinkel planschades toegekend (in totaal € 49.720,00). Bureau Ir. Rein G. van Popta heeft namens de vijf planschadeverzoekers bezwaar en beroep aangetekend. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de rechtbank uw collegebesluiten vernietigt en haar uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde besluiten.

De rechtbank beoordeelt de toe te kennen planschade € 9.800,00 hoger en draagt de gemeente op de gemaakte proceskosten (€ 4.759,50) en de griffierechten (€ 336,00) te betalen. Voorgesteld wordt géén hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) in te stellen en over te gaan tot uitbetaling van de kosten (te dekken uit de exploitatie Geurmeij).

1. Geen hoger beroep instellen bij de AbRvS.

2. De door de rechtbank toegekende planschadevergoedingen en de gemaakte proceskosten en betaalde griffierechten uit te betalen onder aftrek van de reeds uitgekeerde planschadevergoedingen en de wettelijke rente te vergoeden over de resterende nog uit te betalen planschadevergoeding, de totale kosten groot € 15.550,80 te dekken uit de exploitatie Geurmeij.

 

2. Begrotingswijziging Regio Twente voor het jaar 2019.

De gemeenteraad van Losser krijgt de mogelijkheid een zienswijze in te dienen over een wijziging van de begroting 2019 van de Regio Twente in verband met nieuw beleid (formatie-uitbreiding). Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft al ingestemd met deze formatie-uitbreiding. De raad wordt dan ook voorgesteld in te stemmen met de wijziging van de begroting en geen zienswijze in te dienen.

 

1. Instemmen met de wijziging van de begroting 2019 van de Regio Twente.

2. De raad voorstellen geen zienswijze met betrekking tot deze begrotingswijziging in te dienen.

 

3. Aanvraag Fonds tekortgemeenten Wmo/Jeugd 2016+2017.

Ter compensatie voor gemeenten met tekorten op de nieuwe taken Wmo en Jeugd 2016 en 2017 is een Fonds ingesteld met een omvang van 200 miljoen euro. Om voor een uitkering uit het Fonds in aanmerking te komen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De gemeente Losser voldoet aan die voorwaarden en kan een aanvraag indienen voor compensatie voor een bedrag van 277.251 euro maximaal.

Instemmen met de concept-aanvraag Fonds tekortgemeenten Wmo/Jeugd 2016 en 2017 en deze indienen bij de VNG om in aanmerking te komen voor een uitkering uit dit Fonds.