Wonen

Geen woningen voor Senioren in Losser

Geen woningen voor Senioren in Losser

Verontrusting betreffende woonsituaties senioren in Losser De heer J.B. van Lochem deed de redactie van Hallo Losser onderstaande brief toekomen met het verzoek deze te publiceren. Hallo Losser geeft graag een podium voor dit soort initiatieven.

Aan Burgemeester en Wethouders
Postbus 90
7580 AB Losser

                                                                                                                                           Losser, 8 oktober 2019

Onderwerp: verzoek

Geacht College,

Een kleine 3 jaar geleden heb ik u een brief gestuurd. Hierin verzocht ik u te bevorderen dat er in Losser voldoende geschikte huurappartementen voor ouderen beschikbaar komen. Ook voor ouderen met een inkomen dat hoger is dan Domijn als grens hanteert om bij Domijn als woning zoekende ingeschreven te kunnen worden.

In het vervolg hierop heb ik een inspraak-/voorlichtingsavond van het lokale contact orgaan bezocht en, ook op verzoek, Hallo Losser mijn brief voor openbaarmaking aangeleverd.

Ik heb van u antwoord op mijn brief ontvangen en via de ambtelijke organisatie heb ik vernomen welke plannen er in voorbereiding zijn. 

Inmiddels zijn wij eind vorig jaar, ondanks bedenkingen over de locatie en de grootte van het appartement, verhuisd naar een appartement aan de Braakstraat alhier, omdat wij niet langer wilden wachten op de mogelijke realisering van de plannen en de kans om t.z.t. achter het net te vissen.

Mijn brief aan u en het vervolg erop is niet onopgemerkt gebleven binnen de sociale netwerken waarin ik participeer. Zo heb ik diverse reacties van leeftijdgenoten gekregen die allemaal met hetzelfde probleem worstel(d)en. Sommigen zijn inmiddels verhuisd naar een appartement in de buurgemeenten.

Dat het probleem breed aanwezig is moge m.i. ook blijken uit het feit dat toen enige tijd geleden een voorlichtingsavond over de plannen van de broers Keizer voor een knarrenhof aan de Braakstraat werd gehouden de zaal te klein was om alle belangstellenden een zitplaats aan te kunnen bieden.

De recente voorlichtingsavond over hernieuwde plannen voor het eerdere Dinkelstaete op de hoek Lutterstraat-Oldenzaalsestraat trok, zo heb ik opnieuw zelf kunnen constateren, veel senioren.

Een van onze nieuwe buren heeft ernstige gezondheidsklachten  en ondervindt in het wooncomplex serieuze belemmeringen. Hij heeft mij  om hulp/bemiddeling gevraagd. Dank zij een meedenkende WMO-medewerkster, een meedenkende verhuurder en een eigen financiële bijdrage van betrokkene is in principe een oplossing gevonden. Tot afronding zal het niet komen omdat betrokkene inmiddels door een nieuw gezondheidsprobleem wordt geplaagd die zelfstandig wonen naar het oordeel van de behandelend neuroloog onverantwoord maakt. 

Met dit laatste dient zich een extra probleem aan, want waar is hier in de buurt op korte termijn een plaats in een verpleeghuis te vinden? Inmiddels zijn meer dan 6 weken verstreken en de situatie van de buurman verslechtert gestaag. Onlangs heeft een medebewoner hem ’s avonds in de parkeergarage van het complex liggend in een plas bloed aangetroffen en niet in staat om door zijn zwakke geroep of telefoon medebewoners te alarmeren.  

Onlangs raakte ik in gesprek met mijn huisarts over o.m. de ouderenhuisvesting in Losser. Wat ik zelf ook al had ervaren tijdens onze zoektocht naar een huurappartement  kon mijn arts vanuit zijn praktijk nadrukkelijk onderschrijven. En de situatie voor mensen met problemen zoals mijn buurman nu ondervindt is volgens mijn arts rond uit zorgwekkend te noemen.  Volgens mijn arts heeft Losser niet alleen dringend behoefte aan veel meer huurappartementen voor ook, of juist, voor ouderen met een inkomen boven de huursubsidiegrens, maar ook aan wat tot voor kort  aanleunwoningen werden genoemd; woningen zoals aan de Leurinkshof. Mede op zijn verzoek vraag ik u ook de bouw van dit type woningen te bevorderen incl. de bijbehorende zorginfrastructuur.

Rest mij te vermelden dat ik n.a.v.  mijn eerdere correspondentie c.a. het verzoek kreeg vanuit de cliëntenraad van zorggroep Sint Maarten om actie te ondernemen om de bij  het zorgcentrum braakliggende stuk grond te doen ontwikkelen voor passende seniorenhuisvesting. Ik heb hiervoor een brief aangeleverd, maar ik heb er formeel nooit meer iets over gehoord. Wel hoorde ik via de wandelgangen dat de prioriteit van het bestuur van de zorggroep lag bij de ontwikkeling van de eigen interne organisatie.

Van verschillende zijde is en wordt een beroep op mij gedaan om mijn, noem het acties, een ander karakter te geven door op te schalen naar een handtekeningenactie of actiegroep. Voorshands heb ik geen reden om aan te nemen dat ik mij tot dovemans oren richt. Wel zal ik Hallo Losser een kopie van mijn brief sturen.

Een afschrift van deze brief stuur ik ter kennisname naar de Raadsgriffier, waarbij ik hem tevens verzoek de Raad van de inhoud van mijn brief in kennis te stellen.

Hoogachtend,

J.B. van Lochem
Braakstraat 1/3
7581 EZ Losser

Vensters: 
afbeelding van Admin

Door: Admin

Admin Bio