Actie hoge parkeertarieven MST gaat door

De inhoud van onze brief aan de Minister Schippers

Begin juni zonden wij een open brief naar de raad van Bestuur van het MST en het college van de gemeente Enschede n.a.v. de hoge parkeertarieven waarmee bezoekers van het MST worden geconfronteerd. Kort parkeren kost als nel rond de 5, 6 euro en je komt daar al snel boven. Een hele dag parkeren kost € 20,50. Er zijn kortingsregeling maar die zijn zeer beperkt en slechts voor een kleine doelgroep.

 

De gemeente Enschede en MST zagen echter geen enkele aanleiding om de parkeertarieven in de Van Heek garage aan te passen. Uit evaluatie zou gebleken zijn dat het aantal klachten over het parkeergeld relatief gering is.

 

Wij gaven toen in een reactie al aan die geluiden wel te horen en hebben aangekondigd een actie te starten waarbij wij zowel handtekeningen als reacties zouden verzamelen. Begin september hebben wij daarop opnieuw beiden aangeschreven en gevraagd de handtekeningen en reacties te mogen overhandigen.

Inmiddels hebben wij een constructief gesprek gehad met een afvaardiging van het MST. Zij erkenden nu wel dat er klachten zijn. Ook werd duidelijk, dat hoewel zij hebben toegezegd stappen te zetten wat betreft een betere communicatie over de kortingsregeling, ook een stap van de gemeente Enschede nodig is om daadwerkelijk wat te kunnen doen aan de hoge parkeerkosten voor bezoekers aan het MST.

 

Ook hebben wij in die tussentijd onderzoek gedaan naar de voorgeschiedenis en dit in een notitie samengevat en bijgevoegd.

 

 

Duidelijk is geworden dat locatie, parkeermogelijkheden en tarieven in nauw overleg tussen gemeente Enschede en MST tot stand zijn gekomen, met elk hun eigen voorwaarden.

 

Bewust is de keuze gemaakt voor de –in onze ogen- bijzonder ongelukkige locatie midden in het centrum. Kortom, beide partijen hebben doelbewust gekozen voor gebruik van de Van Heek parkeergarage en eveneens een bewust keuze gemaakt voor de nu gehanteerde tarieven.

 

Het MST zou voor een “electieve” groep een kortingsregeling toepassen, zo is in de raamovereenkomst tussen gemeente Enschede en MST van 2009 te lezen.  Verder “Het MST neemt de maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de parkeerkosten geen belemmering vormen of zullen gaan vormen voor bezoek aan het ziekenhuis. Het MST neemt blijvend de bedrijfsmatige en financiële verantwoordelijkheid om dit op een afdoende wijze te realiseren.”

 

Dat deze kortingsregeling niet voldoet is de afgelopen maanden duidelijk gebleken uit alle reacties die er binnen zijn gekomen. Duidelijk is ook dat degenen die naar het MST moeten en aangewezen zijn op de parkeergarage, daar de dupe van worden. Dit vinden wij onacceptabel. Door de stapeling van kosten in de zorg is al sprake van het mijden van zorg en de zorg moet toegankelijk blijven voor iedereen.


Wij vinden het uitermate belangrijk dat gemeente en MST gezamenlijk gaan werken aan een oplossing. Dit opdat de rekening van de door hen gezamenlijk genomen beslissingen niet op het bordje komen van de mensen die naar het ziekenhuis moeten. Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat mensen zelfs gaan uitwijken naar ziekenhuizen in de omgeving, zoals ook uit de reacties is gebleken en ook daadwerkelijk is geconstateerd.

 

Wij vragen U nadrukkelijk dit onderwerp op uw agenda te zetten en actie te ondernemen. Ziekenhuizen moeten goed bereikbaar zijn voor iedereen. De kosten voor het parkeren moet zodanig zijn dat ze in ieder geval geen belemmering of extra financiële belasting betekenen voor mensen die aangewezen zijn op dit streekziekenhuis.

Lies ter Haar, Burgerforum

afbeelding van Lies ter Haar

Door: Lies ter Haar

Lies ter Haar is fractievoorzitter van Burgerforum in Losser. Ze is tevens 3e raadsvoorzitter en is lid van de commissie Bestuur en Samenleving en de financiële werkgroep. Ze heeft financiën, sociaal domein, verbonden partijen en volkshuisvesting in haar portefeuille.